ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – Espais)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

La xarxa d'espais de recerca de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix un servei personalitzat dins l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, que té com a objectiu accelerar la inserció laboral de les persones demandants d'ocupació a les comarques amb els índexs d'atur registrat més elevats.

Beneficiaris

  • Ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants.
  • Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Excepcionalment, les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 10.000 habitants i que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció a atorgar és de 64.850,00 euros per espai de recerca de feina, i es desglossa en els conceptes i imports màxims següents:

  • Retribució de dues persones tècniques: 55.000,00 euros.
  • Assegurança d'accidents personals: 1.600,00 euros.
  • Despeses generals i materials: 8.250,00 euros.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.399.450,00 euros.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8694 Data 22.06.2022