ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (SOC – Espais)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/08/2023  

A qui s'adreça

Empreses

La xarxa d'espais de recerca de feina del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) ofereix un servei personalitzat dins l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació, que té com a objectiu accelerar la inserció laboral de les persones demandants d'ocupació a les comarques amb els índexs d'atur registrat més elevats.

Beneficiaris

Són beneficiàries:

  • Els ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d'ocupació, d'acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Entitats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, amb un mínim de dos anys d'experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 2.535.050,93 euros.

Termini

Del 14 de juliol al 3 d'agost de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8957 Data 13.07.2023