ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per al finançament d'actuacions a les reserves de la biosfera a Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat les bases que regulen la concessió d'ajuts per al finançament d’actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible a les reserves de la biosfera a Catalunya.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en el Component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “Conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat”.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les següents:

 1. Conservació i gestió de la biodiversitat i dels recursos naturals:
  • Conservació d'hàbitats terrestres i espècies, inclosos inventaris de fauna i flora.
  • Restauració d'ecosistemes degradats i inversions en la creació i la millora de petites infraestructures encaminades a una millora ambiental per afavorir la conservació de la biodiversitat.
  • Eliminació i control d'espècies exòtiques invasores.
  • Adequació de línies elèctriques per evitar impactes paisatgístics i sobre la biodiversitat.
  • Millora de la connectivitat i foment d'infraestructures verdes.
  • Actuacions en ecosistemes forestals pel manteniment i la millora de la biodiversitat.
  • Foment d'iniciatives de conservació de pol·linitzadors.
  • Actuacions que desenvolupin de manera pràctica els objectius de desenvolupament sostenible relacionats amb la conservació de la biodiversitat de l'Agenda 2030.
 2. Actuacions de millora de la governança en reserves de la biosfera:
  • Formació i capacitació dels habitants i del personal de la reserva de la biosfera en matèria de conservació de la biodiversitat.
  • Impulsar acords de custòdia del territori.
  • Elaboració dels plans estratègics, estudis de les deficiències a les reserves de la biosfera, revisió de la zonificació, etc.
 3. Foment del desenvolupament sostenible:
  • Fomentar bones pràctiques empresarials en relació amb el respecte al medi ambient.
  • Impulsar l'emprenedoria i la innovació empresarial sostenible.
  • Impulsar la implantació de certificacions territorials de qualitat ambiental per acreditar la millora i el respecte a la biodiversitat.
  • Impulsar la implantació de certificacions de qualitat de productes i serveis a la marca RB per millorar la sostenibilitat i la biodiversitat.
  • Donar suport a la producció, promoció i comercialització en circuits curts de productes locals.
  • Suport a l'associacionisme local orientat a potenciar activitats que coincideixin amb l'objectiu de conservació de la biodiversitat de les reserves de la biosfera.
 4. Suport a la sostenibilitat del turisme, la millora del patrimoni cultural i del paisatge:
  • Millora de la planificació del turisme a les reserves de la biosfera.
  • Millora de la infraestructura d'ús públic existent per a ús turístic.
  • Senyalització d'infraestructures i punts d'interès ambiental.
  • Millora de l'accessibilitat de les infraestructures d'ús públic i integració paisatgística d'infraestructures rurals.
  • Creació d'experiències d'ecoturisme i implantació de sistemes de certificació de sostenibilitat turística.
  • Conservació i posada en valor del patrimoni cultural material i immaterial relacionat amb la conservació i millora del paisatge i els recursos naturals.
  • Projectes de recuperació paisatgística.
 5. Mesures de suport al maneig agroecològic i forestal sostenible dels recursos naturals i posada en valor dels coneixements tradicionals, que promoguin l'eficiència dels recursos i d'una economia baixa en carboni:
  • Conservació de varietats locals, oliveres i oliverars monumentals, bancs de germoplasma, etc.
  • Potenciació de l'agricultura ecològica per afavorir la biodiversitat local.
  • Foment de la ramaderia extensiva per afavorir la biodiversitat local.
  • Impuls d'activitats tradicionals.
  • Recuperació de vies pecuàries.
  • Promoció de l'economia circular.
  • Foment de l'ús d'energies netes en iniciatives d'autoconsum.
  • Impuls a la mobilitat sostenible i reducció de CO2.
  • Incorporació de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic a escala local.

Només són subvencionables les despeses que hagin estat efectuades després de la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

 • Agrupacions empresarials i professionals, autònoms i empreses que tinguin la seva activitat principal a les reserves de biosfera a Catalunya, o que, essent residents, vulguin implantar-hi una nova activitat.

Quantia

La dotació d'aquesta convocatòria, amb crèdit plurianual, és de 100.000,00 euros.

L'actuació o projecte a subvencionar haurà de tenir un import mínim elegible (subvencionable) de 10.000,00 euros.

El percentatge màxim d'ajut serà del 90% del pressupost elegible.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 31 d'agost del 2022 i finalitzarà el dia 30 de setembre del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8741 del 30-08-2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700