ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals espanyoles en esdeveniments internacionals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Cultura i Esport ha obert la convocatòria d'ajuts per a la participació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals espanyoles, acabades o en projecte, en esdeveniments audiovisuals internacionals celebrats entre l'1 de gener del 2022 i el 31 d'octubre del 2022.

Es consideren pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals en projecte, aquelles que estan en fase de desenvolupament, o en fase de producció sense haver-la completat, entenent per tals:

  1. Projectes en fase de desenvolupament: Els que no han iniciat el seu procés de producció. S'inclouen, per tant, projectes que estiguin en fase de desenvolupament de la idea, escriptura o reescriptura del guió, realització de material promocional (dossiers creatius) i en fase de cerca de localitzacions i primeres formes de finançament per poder iniciar el procés de producció.
  2. Projectes en fase de producció: Els que estan en qualsevol estat comprès entre la fase de preproducció i la de postproducció, després d'iniciar el primer i abans de finalitzar el darrer. Aquests projectes ja compten amb equip tècnic i artístic, pla de treball, finançament i pressupost definitius, però no han finalitzat el muntatge de les imatges, so o VFX.

Es consideren pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals acabades les que han finalitzat el procés de postproducció i es troben al muntatge final. Excepcionalment, es poden considerar com a tals les que, per qüestions contractuals, estiguin pendents de retocs finals a la fase de postproducció i sempre que aquests no afectin el muntatge final.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca dins de la Inversió 1 «Programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual» i del Component 25 «Espanya Hub Audiovisual de Europa» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes ajuts les empreses productores, distribuïdores o agències de vendes que tinguin residència legal o establiment a Espanya en el moment de la percepció efectiva de la subvenció.

Quantia

L'import total d'aquesta convocatòria ascendeix a la quantitat de 800.000 euros.

La quantia individual de cada ajut equivaldrà a l'import total de les despeses subvencionables efectivament realitzades per l'empresa sol·licitant amb ocasió de l'esdeveniment i expressades en la sol·licitud amb el límit màxim previst per a l'esdeveniment en qüestió.

Termini

Els terminis de presentació de sol·licituds seran:

a) Per al procediment de selecció relatiu als esdeveniments que van finalitzar entre l'1 de gener de 2022 i el dia de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria, deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació esmentada.

b) Per al procediment de selecció relatiu als esdeveniments que se celebrin o finalitzin entre l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria i el 31 d'octubre de 2022, deu dies hàbils comptats des de l'endemà de la data de finalització de cada esdeveniment.

 

Bases reguladores

Accés al tràmit

Convocatòria

Referència legal BOE núm. 158 del 02-07-2022

Contacte

Correu electrònic: ayudaspromocion.icaa@cultura.gob.es