ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions públiques per a l'execució de programes de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/08/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Les subvencions tindran com a finalitat el finançament de programes de formació destinats a persones treballadores ocupades, orientats a l'adquisició i millora de competències professionals.

El principal objectiu és millorar les competències de les persones treballadores ocupades, essencial per a impulsar l'ocupació i la promoció professional, i necessari per a abordar els processos d'internacionalització i adaptació de les empreses.

Es distingeixen els següents tipus de programes de formació:

  • Programes transversals generals composts per accions formatives dirigides a l'aprenentatge de competències transversals a diversos sectors d'activitat econòmica o de competències específiques d'un sector per al reciclatge i requalificació de persones treballadores d'altres sectors.
  • Programes de formació sectorials estatals compostos per accions formatives dirigides a la formació de persones treballadores d'un àmbit sectorial concret.

Beneficiaris

Podran sol·licitar subvencions les següents entitats

  1. Les entitats de formació, públiques o privades, degudament inscrites en el Registre corresponent amb presència en més d'una Comunitat Autònoma.
  2. Les agrupacions previstes en l'article 6.2 de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març amb presència en més d'una Comunitat Autònoma.

Quantia

L'import de la convocatòria ascendeix a 300 milions d'euros, que s'executaran entre els anys 2022 i 2024. D'aquest total, 75 milions d'euros corresponen a l'exercici 2022, 105 milions d'euros a l'exercici 2023 i, finalment, 120 milions d'euros a l'exercici 2024.

Més informació

Sol·licitud de participació (document .PDF)

Ampliació del termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment (document .PDF)

2ª Ampliació del termini per a resoldre i notificar la resolució del procediment

Referència legal BOE Núm. 161 Data: 06.07.2022

Contacte

Telèfon: 911 195 430