ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions a Projectes de Recerca de Medicina Personalitzada de Precisió

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/08/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Ciència i Innovació convoca els ajuts destinats a fomentar el desplegament progressiu de la Medicina Personalitzada de Precisió mitjançant el finançament de projectes que facin possible el desenvolupament i la implementació al SNS d'actuacions clínic assistencials que, sota el concepte global de Medicina Personalitzada de Precisió i en coordinació amb la infraestructura IMPaCT, en qualsevol dels seus tres pilars, permetin incrementar la precisió en persones i serveis de salut dels diferents procediments de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació disponibles.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 6 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Salut”.

Actuacions subvencionables

 • Despeses de contractació de personal tècnic o personal investigador de suport.
 • Despeses d'execució que inclouen: material inventariable indispensable per a la realització del projecte; adquisicions de material fungible; despeses complementàries directament relacionades amb l'execució del projecte, com els costos d'utilització de serveis generals de suport a la investigació, col·laboracions externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats.
 • Despeses de publicació i difusió de resultats.
 • Els viatges necessaris per a la realització del projecte i per a la difusió de resultats.

Beneficiaris

Totes les entitats que desenvolupin activitats de R+D+I en Biomedicina o Ciències i Tecnologies de la Salut conforme a una de les següents tipologies de centres:

 1. Els instituts de recerca sanitària acreditats per ordre ministerial (IIS).
 2. Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínic assistencial: hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors amb llicència d'activitat sanitària expedida per l’autoritat competent.
 3. Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d'activitat sanitària, però amb activitat de R+D+I demostrable en l'àrea de coneixement de Salut Pública.
 4. Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d'activitat sanitària, vinculades o concertades al SNS.
 5. Els Organismes Públics de Recerca (OPI).
 6. Les universitats públiques i privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 7. Altres centres públics d'R+D, de recerca i de difusió de coneixements i infraestructures de recerca, amb personalitat jurídica pròpia, diferents dels OPI, vinculats o dependents de l'Administració General de l'Estat o de la resta de les administracions públiques i els seus organismes, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, sempre que en els seus Estatuts o en el seu objecte social tinguin definida entre les seves activitats la R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 8. Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
 9. Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat en R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
 10. Altres unitats de l'Administració sanitària.

Quantia

La quantia màxima destinada a aquests ajuts ascendeix a 81.500.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 19 de juliol del 2022 i finalitza a les 15:00 hores de l'11 d'agost del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 167 del 13-07-2022

Contacte

Telèfon: 918 222 200