ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions del Programa Diversitat i Empresa (Línia 2)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Empresa i Treball ha fet pública la convocatòria per a la concessió de la Línia 2 de les subvencions del Programa Diversitat i Empresa.

Aquest programa, i en concret la Línia 2, “Elaboració i desenvolupament de projectes integrats de gestió de la diversitat a les empreses i d'acompanyament a la inserció laboral de col·lectius vulnerables”, té l'objectiu de promoure els canvis organitzatius en les petites i mitjanes empreses, orientats a la incorporació de la perspectiva de la diversitat o bé a la millora de la gestió d'aquesta perspectiva, per mitjà de projectes integrats de gestió de la diversitat i d'acompanyament per a la inserció laboral de les persones pertanyents a col·lectius vulnerables amb més dificultats d'inserció.

Així mateix, el programa té la finalitat de fomentar la contractació d'aquests col·lectius, especialment les persones aturades de llarga durada i en situació o en risc d'exclusió, i les persones amb problemes de salut mental, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció laboral.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 4 del component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a “Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat”.

Actuacions subvencionables

Les actuacions subvencionables són les següents:

 1. Elaboració dels plans de diversitat per a microempreses, petites i mitjanes empreses, d'acord amb el model normalitzat. Els plans de diversitat han d'incloure:
  • Detecció de necessitats i establiment d'objectius.
  • Actuacions de formació, de les persones referents de diversitat a les empreses, en el procés de canvi i millora de l'organització i en la gestió de la diversitat.
  • Accions de desenvolupament dels plans de diversitat a les empreses, que inclouen adaptacions de naturalesa diversa, mesures organitzatives, suports i reforços.
  • Mitjans necessaris per al desenvolupament del pla.
  • Funcions i responsabilitats associades al pla.
  • Si escau, accions de col·laboració amb l'entorn familiar.
  • Accions de seguiment, tant del desenvolupament del pla de diversitat en general com, en concret, dels itineraris individualitzats.
 2. Elaboració dels itineraris individualitzats, abans o després de la incorporació a l'empresa, d'acord amb el model normalitzat, que han d'incloure, en funció de les necessitats de cada persona, les accions següents:
  • Accions d'orientació i acompanyament a la recerca de feina.
  • Accions de formació dirigides a l'adquisició i la millora de competències i qualificacions professionals i d'habilitats i competències transversals.
  • Accions d'orientació i acompanyament en el procés d'inserció.
  • Accions d'ajustament de la persona al lloc de treball i de sensibilització de l'entorn empresarial, facilitadores de la inserció.
  • Accions de seguiment dels itineraris individualitzats.

Les actuacions de formació, orientació, informació i acompanyament poden ser tant individuals com grupals i han d'estar enfocades a l'ocupabilitat de les persones participants.

Beneficiaris

Poden ser entitats beneficiàries d'aquesta subvenció les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, degudament constituïdes i amb seu a Catalunya, que compleixin els requisits següents:

 • Tenir per objecte social, entre d'altres, la inserció laboral o la creació d'ocupació a favor de col·lectius vulnerables.
 • Tenir en plantilla el personal tècnic especialitzat que compleixi els requisits establerts a la convocatòria o el compromís de contractar-lo, així com disposar dels recursos materials necessaris que garanteixin un desenvolupament adequat del Programa.
 • Tenir experiència acreditada, de com a mínim un any des de la publicació de la convocatòria corresponent, en el desenvolupament de programes d'inclusió laboral dels col·lectius vulnerables destinataris finals d'aquesta subvenció.
 • Desenvolupar les activitats d'inclusió laboral de forma gratuïta, sense cap tipus de cobrament o percepció de cap tipus de tarifa o quantitat a persones treballadores o empreses.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió de les subvencions que regula aquesta convocatòria és de 4.000.000,00 d'euros.

El finançament consisteix en un mòdul màxim de 4.500,00 euros per persona participant que finalitzi un itinerari individualitzat, en el marc dels plans de diversitat.

Les quantitats per al càlcul del mòdul màxim esmentat en l'apartat anterior, a percebre per part de l'entitat beneficiària, són:

 1. Elaboració del pla de diversitat i formació al personal referent de diversitat de l'empresa: un import fix de 1.000,00 euros.
 2. Elaboració i execució dels itineraris individualitzats per a cada persona participant: 3.500,00 euros per a accions de formació, orientació, assessorament i acompanyament, en funció de les necessitats de cada persona, d'acord amb els costos següents:
  • Accions de formació: cost de 12,00 euros/hora.
  • Accions d'orientació, assessorament i acompanyament: cost de 25,00 euros/hora.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia 12 de setembre i acaba a les 14.00 hores del 23 setembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8713 del 20-07-2022

Contacte

Telèfon: 932 285 757