ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2022- 2024

Entitat Departament de Cultura / Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) / Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/09/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Són subvencions per contribuir econòmicament durant un període triennal a l'execució d'obres de consolidació o de restauració d'immobles situats a Catalunya i protegits en qualitat de béns culturals d'interès nacional, en les categories de Monument Històric, Jardí Històric o Zona d'Interès Etnològic, o béns culturals d'interès local.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions els ens locals, els ens que en depenen i les seves entitats participades majoritàriament, les cooperatives agràries, les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense finalitat de lucre, les agrupacions de persones físiques o d'entitats privades esmentades sense personalitat jurídica, així com les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i que no tinguin personalitat jurídica, puguin portar a terme les actuacions de la base 1 i no tinguin finalitat de lucre.

Quantia

La quantia de la subvenció és de fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un import mínim de 15.000,00 euros i un import màxim de 200.000,00 euros, excepte en el cas dels ens locals dels municipis de menys de 1.000 habitants, que reben fins al 90% de les despeses subvencionables, sempre que no superin el límit màxim establert.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 10.000.000,00 d'euros.

Termini

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de juliol al 13 de setembre a les 14h de 2022.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8711 Data 18.07.2022

Contacte

Telèfon: 933 162 740 (ext. 14429)