ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a actuacions d’integració i transformació de la cadena de valor industrial del sector naval, en el marc del PERTE Naval

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat les bases reguladores dels ajuts a actuacions d’integració i transformació de la cadena de valor industrial del sector naval, en el marc del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica per a la modernització i diversificació de l’ecosistema naval espanyol (PERTE NAVAL).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa d’impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial”.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les agrupacions d’entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i inscrites al registre corresponent que compleixin els següents requisits:

 • Estar organitzades al voltant del sector naval i estar constituïdes per un mínim de sis entitats diferenciades que no formin part del mateix grup empresarial.
 • Com a mínim dues de les entitats participants seran drassanes de construcció, transformació o reparacions navals.
 • Un mínim del 40% de membres de l’agrupació han de tenir la consideració de PIME.
 • Els centres productius que integrin l’agrupació hauran de tenir implementació en dues o més Comunitats Autònomes.
 • L’agrupació haurà de manifestar el seu compromís d’inversió pròpia en el projecte.

Tots els participants de l’agrupació tindran la consideració de beneficiaris i seran solidàriament responsables en proporció a les seves respectives participacions. El rol de cada beneficiari dins de l’agrupació pot ser el de Promotor industrial, Proveïdor de tecnologia o coneixement o Interlocutor amb l’Administració.

Seran finançables les inversions i despeses realitzades des del dia següent a la presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de trenta mesos comptats a partir de la data de resolució de concessió o fins al dia 30 de juny del 2025, la data que tingui lloc abans.

Actuacions subvencionables

Cada sol·licitud presentada s’estructurarà en un únic projecte tractor que estarà format, com a mínim, per tres projectes primaris, un en cada un dels tres blocs següents:

 1. Diversificació. Ha d’incloure, com a mínim, un projectes primari dirigit a alguna de les àrees següents:
  1. Disseny o desenvolupament de processos, sistemes, equips... per a la generació d’energia renovable marina o d’hidrogen renovable al mar.
  2. Disseny o desenvolupament de sistemes de propulsió naval que utilitzin combustibles procedents de fonts d’energia renovable.
  3. Disseny d’un model industrial col·laboratiu que permeti el desenvolupament de parc per a la generació d’energia renovable marina.
 2. Digitalització. Ha d’incloure, com a mínim, un projectes primari dirigit a alguna de les àrees següents:
  1. Disseny o desenvolupament de plataformes col·laboratives o sistemes d’informació integrats que permetin millorar l’eficiència dels processos productius, la organització o el grau de digitalització.
  2. Automatització, sensorització, comunicació, robotització i intel·ligència artificial dels processos.
  3. Disseny o desenvolupament de sistemes no tripulats.
  4. Tecnologies de fabricació avançada i indústria 4.0.
  5. Disseny i desenvolupament de fabricació avançada aplicable a les línies i centres de fabricació que integrin tecnologies digitals complexes i de gran capacitat.
 3. Sostenibilitat. Ha d’incloure, com a mínim, un projectes primari dirigit a alguna de les àrees següents:
  1. Desenvolupament de solucions d’economia circular. Reducció de l’impacte ambiental en aspectes com l’ecodisseny, la reutilització, la reducció de residus i la reducció de la contaminació.
  2. Millora de l’eficiència energètica en els processos o productes.

Línies d'actuació

A banda d’emmarcar-se en un dels blocs anteriors, projectes primaris dins d’un projecte tractor s’hauran d’enquadrar en alguna de les línies d’actuació següents i en una única tipologia de les que s’inclouen dins de cada línia d’actuació:

 1. Línia de recerca, desenvolupament i innovació, que inclou:
  1. Projectes de recerca industrial.
  2. Projectes de desenvolupament experimental.
  3. Projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.
  4. Estudis de viabilitat previs a projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental.
 2. Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica, que inclou:
  1. Inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient, sempre que permetin incrementar el nivell de protecció mediambiental superant la normativa existent de la Unió Europea.
  2. Inversions de caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o d’eficiència energètica.
 3. Línia d’ajuts regionals a la inversió: Que pot incloure la creació d’un nou establiment (inici d’una nova activitat industrial) o la modificació de les línies de producció, sempre en zones assistides.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria d’ajuts i en funció de la línia d’actuació en la que s’englobin els projectes primaris podran ser subvencionables les despeses següents:

 1. Per als projectes primaris emmarcats en la línia de recerca, desenvolupament i innovació:
  1. Costos de personal.
  2. Despeses d’instrumental i material inventariable.
  3. Despeses d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
  4. Costos de l’Informe de certificació de projectes de recerca i desenvolupament emesos per una entitat acreditada per l’ENAC.
  5. Costos d’elaboració de l’informe d’auditoria del compte justificatiu.
  6. Costos de l’informe de validació del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH).
  7. Costos de consultoria per als desenvolupaments conceptuals d’R+D.
  8. Costos generals i altres costos d’explotació addicionals.
  9. Despeses dels estudis de viabilitat.
 2. Per als projectes primaris emmarcats en la línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica, sempre que siguin necessàries per incrementar el nivell de protecció mediambiental superant les normes de la Unió Europea aplicables:
  1. Aparells i equips de producció.
  2. Inversions materials per a l’adequació de naus industrials existents així com de les seves instal·lacions i dels equips no vinculats directament al procés productiu.
  3. Actius immaterials vinculats a la transferència de tecnologia (drets de patents, llicències, “know-how”...).
  4. Col·laboracions externes necessàries per al disseny o re-disseny de processos.
 3. Per als projectes primaris emmarcats en la línia d’ajuts regionals a la inversió:
  1. Aparells i equips de producció.
  2. Inversions materials per a l’adequació de naus industrials existents així com de les seves instal·lacions i dels equips no vinculats directament al procés productiu.
  3. Actius immaterials vinculats a la transferència de tecnologia (drets de patents, llicències, “know-how”...).

Quantia

Els ajuts en el marc d'aquesta convocatòria tindran la forma de subvenció, préstec o una combinació de préstec i subvenció. Els límits i intensitats màximes d’ajut seran calculades per a cada projecte primari i entitat beneficiària dins de l’agrupació. Per a cada projecte primari i beneficiari el finançament total a concedir (préstec nominal + subvenció) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable del projecte.

La intensitat màxima de l’ajut en forma de préstec depèn de la tipologia de projecte i d’entitat beneficiària i va del 15% en el cas de projectes d’innovació en matèria d’organització i processos duts a terme per grans empreses fins al 70% en el cas de projectes de recerca industrial o d’estudis de viabilitat desenvolupats per petites empreses o microempreses.

En tot cas els límits màxims d’ajut per a cada línia i tipologia d’actuació són els següents:

 1. Per als projectes en els que predomini la recerca industrial: 20.000.000 euros per empresa i projecte primari.
 2. Per als projectes en els que predomini el desenvolupament experimental: 15.000.000 euros per empresa i projecte primari.
 3. Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos: 7.500.000 euros per empresa i projecte primari.
 4. Per als estudis de viabilitat: 7.500.000 euros per empresa i projecte primari.
 5. Per als projectes de protecció del medi ambient: 15.000.000 euros per empresa i projecte primari.
 6. Per als projectes d’eficiència energètica: 15.000.000 euros per empresa i projecte primari.
 7. En el cas dels projectes de la línia d’ajuts regionals a la inversió per el càlcul del límit es tindrà en compte la intensitat màxima d’ajut aplicable a la zona en qüestió segons el què estableixi el mapa d’ajuts regionals que estigui en vigor en la data de concessió de l’ajut.

L’aplicació pressupostària inicial destinada al finançament d’aquests ajuts és de 190.000.000 d'euros, amb la possibilitat d'incrementar en 40.000.000 els ajuts en forma de préstec.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 18 de gener de 2023 i finalitzarà el 13 de març de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Nova ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 307 del 23-12-2022

Contacte

naval_horizontales@mincotur.es