ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions per al finançament d'actuacions a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 12/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha publicat la convocatòria de les subvencions a actuacions que contribueixin al desenvolupament sostenible de les poblacions de la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per a la seva conservació.

Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 4 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Conservació i restauració d'ecosistemes marins i terrestres i la seva biodiversitat”.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les següents:

 1. Iniciatives públiques tendents a la modernització de les infraestructures urbanes, periurbanes i rurals destinades a l'ús general, i també a la diversificació i millora dels serveis prestats per l'Administració local.
 2. Iniciatives públiques o privades destinades a la conservació o restauració del patrimoni natural, sempre que presentin un manifest valor ecològic a escala local.
 3. Iniciatives públiques o privades destinades a la conservació o restauració del patrimoni arquitectònic i iniciatives públiques o privades que contribueixin a la recuperació de la tipologia constructiva tradicional, sempre que es demostri que presenten un valor historicoartístic o cultural manifest.
 4. Iniciatives públiques o privades orientades a l'eliminació de qualsevol tipus d'impacte en els valors naturals o culturals que justificaren la creació del Parc nacional, inclòs l'impacte visual en la percepció estètica del Parc nacional que infraestructures preexistents ocasionin.
 5. Iniciatives públiques o privades dirigides a garantir la compatibilitat de les activitats i els usos tradicionals amb la finalitat i els objectius del Parc nacional.
 6. Iniciatives privades destinades a la posada en marxa d'activitats econòmiques relacionades amb el Parc nacional; en particular, les relacionades amb la prestació de serveis d'atenció a visitants i la comercialització de productes artesans.
 7. Iniciatives privades destinades al manteniment o la recuperació de la tipologia constructiva tradicional dels edificis que constitueixen la primera residència de qui en té la propietat (se n'exclouen els edificis de nova construcció) o que tenen un ús directament relacionat amb l'activitat productiva associada al sector primari.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones següents:

 1. Les empreses petites i mitjanes amb la seu i activitat principal a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 2. Els empresaris autònoms i les empresàries autònomes quan tinguin la seu i l'activitat a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o quan, essent-ne residents, hi vulguin implantar una nova activitat.
 3. Els empresaris autònoms i les empresàries autònomes que no resideixin a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici però que hi facin activitats productives de caràcter artesanal lligades al sector primari.
 4. Els ens locals que estiguin situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 5. Les entitats supramunicipals, quan un o més dels ajuntaments que en formen part estiguin situats a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 6. Les persones físiques residents a la zona d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 7. Les persones jurídiques sense ànim de lucre amb seu social, secció o delegació a la zona d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, sempre que, entre els seus fins estatutaris, hi figuri expressament la portada a terme d'actuacions que impliquin la conservació o l'ús sostenible dels recursos naturals, de protecció del patrimoni històric artístic o de promoció de la cultura tradicional.
 8. Les associacions de municipis inclosos a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, constituïdes per a la promoció d'activitats de desenvolupament sostenible.
 9. Les entitats de dret públic constituïdes a l'empara d'alguna legislació sectorial en matèria de recursos naturals renovables i que desenvolupin una activitat que estigui relacionada amb fer-ne un aprofitament ordenat a l'àrea d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
 10. Les agrupacions de propietaris de terrenys a l'interior del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que s'hagin constituït per a l'explotació racional en comú de recursos renovables propis d'aquests terrenys, sempre que aquestes activitats hagin estat específicament reglades en els instruments de planificació del Parc.
 11. Les universitats i les seves fundacions i centres de recerca pel que fa a treballs de recerca en matèria de medi ambient (sistemes ecològics, espais naturals, etc.) i desenvolupament sostenible, etnologia i relacions persona-natura.

Quantia

La dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions destinades a les petites i mitjanes empreses i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris no dedicats a la producció primària és de 79.137,50 euros. En el cas dels ajuts a les petites i mitjanes empreses i empresaris autònoms i agrupacions de propietaris dedicats a la producció primària el pressupost total de la convocatòria és de 253.240,00 euros.

En els dos casos la intensitat màxima o percentatge de subvenció pot ser fins al 100% del pressupost elegible. L'import mínim de la despesa subvencionable de les actuacions s'estableix en 1.500,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des del dia 11 de novembre del 2022.

Bases Reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8790 del 10-11-2022

Contacte

Telèfon: 933 046 700