ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua en el marc del PERTE de digitalització del cicle de l’aigua

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/02/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha aprovat la primera convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajuts per a projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua.

Aquest convocatòria s'emmarca dins de la Inversió 1 del Component 5 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Materialització d'actuacions de depuració, sanejament, eficiència, estalvi, reutilització i seguretat d'infraestructures (DSEAR)”.

Actuacions subvencionables

Seran objecte de finançament aquells projectes que es conformin amb els següents tipus d'actuacions: de planificació (tipus A), d'implementació d'accions de millora de l'eficiència i digitalització (tipus B) o de gestió de la informació (tipus C).

 1. Tipus A: Elaboració/actualització d'estratègies, plans, projectes constructius o estudis que promoguin la millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua a qualsevol àmbit territorial dels termes municipals inclosos a la proposta presentada i que incloguin, entre d’altres elements, tasques de caracterització topogràfica i digital, creació de bessons digitals, models hidrològic hidràulics, avaluació de l’estat i diagnòstic dels sistemes de captació, proveïment, sanejament, abocaments i depuració existents.
 2. Tipus B: Intervencions específiques de millora de l'eficiència i digitalització del cicle urbà de l'aigua:
  • Actuacions de millora de l'eficiència i digitalització centrades en les infraestructures de captació de l'aigua o punts de lliurament per a l'ús públic i, en especial, sobre les captacions directes al domini públic hidràulic, tant superficials com subterrànies.
  • Actuacions de millora de l'eficiència i digitalització sobre qualsevol element del sistema de proveïment, incloent xarxes de distribució, escomeses d'interès públic que afectin a una pluralitat de persones usuàries, que en conjunt fomentin la telegestió i la telelectura del sistema.
  • Actuacions de millora de l'eficiència i digitalització sobre el sistema de sanejament i depuració, tant en la xarxa de col·lectors com en altres infraestructures existents en els sistemes de sanejament, així com en el conjunt dels processos de les estacions de depuració d'aigües residuals i la resta d'infraestructures del sistema de sanejament.
  • Actuacions de millora de l'eficiència i digitalització en els punts d’abocament d'aigües residuals assignats al beneficiari, i especialment els que aboquin directament al domini públic, tant si l'abocament s'efectua en temps sec com si s’efectuen exclusivament durant episodis de precipitació.
 3. Tipus C: Elaboració/actualització o millora de plataformes o sistemes d’informació i eines digitals en relació amb el tractament, la reutilització de dades obtingudes de les actuacions tipus B i la posada en valor de tota la informació generada, de manera que permeti una millor gestió interna del cicle urbà de l'aigua i es fomenti la transparència en la gestió mateix.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris en el marc d’aquesta convocatòria:

 1. Les persones físiques o jurídiques que siguin operadores, en qualsevol tipus de modalitat, dels serveis d’abastiment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes en un o diversos termes municipals, tant en el supòsit de prestació directa com en el de prestació indirecta d’aquests serveis.
 2. Els ajuntaments, mancomunitats i altres entitats locals titulars dels serveis d’abastiment, sanejament o depuració d'aigües residuals urbanes.
 3. Agrupacions formades per dos o més organismes dels citats en els apartats anteriors.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta primera convocatòria és de 200.000.000 d’euros.

L'import màxim de l’ajut a concedir per a cada sol·licitud haurà de ser d’un mínim de 3.000.000 d’euros i, com a màxim, de fins a 10.000.000 d’euros. La intensitat màxima de l’ajut serà d’entre el 60 i el 80% segons les diverses tipologies d’actuació del projecte i tal i com s’exposa a l’Annex I de les Bases Reguladores. Així mateix, també s’estableix la possibilitat d’incrementar l’ajut en un 5% addicional en el cas d’aquells projectes que tinguin un àmbit territorial de més de 5 termes municipals o en aquells que millorin de forma integral la gestió del cicle de l’aigua.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 3 d'octubre del 2022 i finalitzarà el 10 de febrer del 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 235 del 30-09-2022