ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Programa UNICO 5G Redes Backhaul Fibra Òptica

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 14/11/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha publicat la convocatòria de la concessió d'ajuts del programa "UNICO-5G RedesBackhaul Fibra Òptica".

La convocatòria té per objectiu la provisió de connexió de backhaul mitjançant fibra òptica a aquells emplaçaments existents de xarxes públiques de telefonia mòbil de banda ampla que no disposen en l’actualitat ni disposaran el 31 de desembre de 2025 d’un backhaul de fibra òptica que permeti fer front als serveis fruit de la implantació de les capacitats i característiques de les xarxes 5G.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 6 «Desplegament del 5G: xarxes, canvi tecnològic i innovació», del Component 15 «Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Els projectes es poden desenvolupar en algun dels emplaçaments elegibles per a cada una de les 50 zones de concurrència diferents establertes a la convocatòria (coincidents amb les 50 províncies del territori espanyol). Cada projecte que opti als ajuts haurà d'ajustar el seu àmbit geogràfic d’actuació a una de les cinquanta zones de concurrència, podent-se presentar per un mateix sol·licitant un sol projecte per zona de concurrència.

Conceptes subvencionables

Els ajuts es destinaran a finançar inversions i despeses que estiguin directament relacionats i siguin necessaris per a la realització del projecte que resulti seleccionat i que es materialitzin en el període que va des de la presentació de la sol·licitud fins a la data de finalització del projecte. En cap cas seran susceptibles d'ajut inversions i despeses que s'hagin compromès o realitzat amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Es consideren inversions i despeses susceptibles d’ajut els següents conceptes associats al projecte:

  • Obres d’enginyeria civil i d’instal·lacions estrictament necessàries.
  • Elements passius necessaris per al desplegament de fibra fosca des del punt d’entrega en l’emplaçament de l’estació fins al punt d’interconnexió adequat en base al projecte beneficiari.
  • Elements actius necessaris per a la il·luminació de la fibra.
  • Elements actius necessaris per a la gestió del trànsit de dades.
  • Elements complementaris.
  • Altres costos, com els relatius a l’elaboració de projectes, gestió de permisos, etc.

Els projectes es podran executar fins al 30 de juny de l’any 2025.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones jurídiques que tinguin la condició d’operador degudament habilitat, conforme a la Llei General de Telecomunicacions del 9 de maig. Així mateix, podran obtenir la condició de beneficiaris les agrupacions d'empreses en les que com a mínim una de les empreses disposi d’aquesta condició d'operador, sempre que nomenin un representant o apoderat únic de l'agrupació.

Quantia

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts és de 450.000.000 d’euros.

La intensitat màxima de l’ajut és del 90% per a totes les zones. Cada zona de concurrència té assignada una dotació pressupostaria estimativa tal i com es recull a la convocatòria.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el dia 5 de novembre de 2022 i finalitza el dia 14 de novembre de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 258 del 27-10-2022

Contacte

Telèfon: 912 582 852