ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a la inversió en la repotenciació d’instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques i en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d’aerogeneradors

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a la inversió en la repotenciació i renovació tecnològica i mediambiental d’instal·lacions de generació i en instal·lacions innovadores de reciclatge.

Les activitats objecte d’aquest ajut s’organitzen en els programes següents:

 • Programa 1: Repotenciació d’instal·lacions eòliques, inclosa la incorporació d’emmagatzematge hibridat.
 • Programa 2: Renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW, inclosa la incorporació d’emmagatzematge hibridat.
 • Programa 3: Instal·lacions innovadores de reciclatges de pales d’aerogeneradors.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l’edificació i en processos productius”. La convocatòria també contribuirà al compliment dels objectius de la inversió 1 del component 8 “Desplegament de l’emmagatzematge energètic” i del PERTE d’Economia Circular (per mitjà del Programa 3).

Actuacions subvencionables

 • Programa 1: Podran ser objecte d’ajut els projectes d’inversió en la repotenciació d’instal·lacions eòliques. Tant les instal·lacions existents com les noves hauran d’estar connectades a la xarxa de distribució i/o transport. Els beneficiaris hauran d’utilitzar components d’alta durabilitat i reciclabilitat a banda de tenir en compte altres criteris de sostenibilitat. La producció estimada per unitat de potència de les noves instal·lacions haurà de ser superior a la de les instal·lacions existents, prèvies a la repotenciació, que es desmantellin.
 • Programa 2: Podran ser objecte d’ajut els projectes d’inversió en la renovació tecnològica i mediambiental de minicentrals hidroelèctriques de fins a 10 MW. L'objectiu de les actuacions finançades per aquest programa és, d’una banda, mantenir la capacitat hidroelèctrica existent i millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions, mitjançant la substitució d’equips preexistents, la rehabilitació de les instal·lacions i la instal·lació de nous grups turbogeneradors per a l’aprofitament de cabals ecològics. Per altra banda, l’objectiu d’aquest programa és també adaptar les instal·lacions hidroelèctriques existents a futures condicions mediambientals mitjançant actuacions dirigides a la protecció dels ecosistemes o a la integració de les instal·lacions al territori.
 • Programa 3: Podran ser objecte d’ajut els projectes d’inversió en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d’aerogeneradors. La instal·lació de reciclatge haurà de recuperar com a mínim el 50% en pes dels residus (pales i/o altres components de l’aerogenerador que utilitzin materials compostos) i transformar-los en matèries primeres secundaries que puguin introduir-se en els processos productius. Els projectes finançats hauran de buscar solucions comercials i aplicar criteris d’economia circular.

Despeses subvencionables

Alguns dels conceptes que es consideraran costos elegibles són:

 1. Inversió en equips i materials.
 2. Costos d'execució de les obres i/o instal·lacions.
 3. Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars.
 4. Sistema elèctric general d’Alta Tensió i Baixa Tensió.
 5. Sistemes de gestió, control actiu i monitorització tant de la generació com de l'acumulació.
 6. Sistemes de gestió, control actiu i monitorització de la demanda d’energia elèctrica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte d’ajut.
 7. Xarxes de distribució intel·ligents (smart grids) i sistemes d’integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda.
 8. Transport i muntatge, posada en marxa, controls de qualitat i assaigs de les instal·lacions.
 9. Obres civils.
 10. Altres costos: costos de redacció dels projectes o memòries tècniques, costos de la direcció facultativa, costos de gestió de la sol·licitud i de la justificació de la realització de les actuacions de l’ajut, entre d’altres.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris qualssevol persones jurídiques, públiques o privades; consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia. Entre d’altres, podran ser beneficiaris els següents:

 1. Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa).
 2. Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia.
 3. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia.
 4. El sector públic institucional i les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

En qualsevol cas, els beneficiaris del Programa 3 hauran de tenir una personalitat jurídica diferent de la de les empreses titulars de les instal·lacions que s'hagin desmantellat de les quals provinguin les pales i els materials compostos que siguin objecte del reciclatge.

Quantia

La dotació pressupostària per a la primera convocatòria d'aquests ajuts és de 222.500.000 euros i estarà distribuïda de la manera següent:

 • Programa 1: 150.000.000 euros (132.500.000 euros per a les actuacions de generació i 17.500.000 euros per a l'addició d'emmagatzematge hibridat).
 • Programa 2: 42.500.000 euros (40.000.000 euros per a les actuacions de generació i 2.500.000 euros per a l'addició d'emmagatzematge hibridat).
 • Programa 3: 30.000.000 euros.

Les intensitats màximes dels ajuts, segons tipologia de projecte, seran les següents:

 • Programes 1 i 2: Fins al 35% del cost subvencionable del projecte, calculat sense incloure la instal·lació d'emmagatzematge, i fins al 40% del cost subvencionable de la instal·lació d'emmagatzematge, en ajuts concedits a beneficiaris catalogats com «Gran empresa». La intensitat de l’ajut es podrà incrementar en 20 punts percentuals en el cas dels ajuts concedits a «Petites empreses» i en 10 punts si els ajuts van destinats a «Mitjanes empreses».
 • Programa 3: Fins al 30% del cost subvencionable del projecte en ajuts concedits a beneficiaris catalogats com «Gran empresa». La intensitat d’ajut podrà incrementar-se en 20 punts percentuals en el cas dels ajuts concedits a «Petites empreses» i en 10 punts percentuals si els ajuts van destinats a «Mitjanes empreses».

S'estableix una inversió mínima per projecte de 500.000 € pels projectes del Programa 1, de 50.000 € pels projectes del Programa 2 i de 200.000 € pels projectes del Programa 3.

En tot cas, l’import total a concedir no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa i per projecte.

Termini

Les sol·licituds es podran presentar a partir de les 12:00 hores del dia 17 de gener del 2023 i fins a les 12:00 hores del 10 de març del 2023.

Convocatòria Programa 1 (document .PDF)

Convocatòria Programa 2 (document .PDF)

Convocatòria Programa 3 (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Bases Reguladores BOE Núm. 270 del 10-11-2022