ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assaig i infraestructures portuàries per a renovables marines

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts destinats a la inversió en projectes pilot i plataformes d'assaig i infraestructures portuàries per a renovables marines, tant al domini públic marítim-terrestre espanyol com a les aigües portuàries espanyoles.

Els subprogrames en què s'organitzen les activitats són els següents:

 • Subprograma 1: plataformes d’assaigs per a renovables marines per organismes de recerca.
 • Subprograma 2: altres plataformes d’assaigs per a renovables marines.
 • Subprograma 3: demostradors tecnològics renovables marins.
 • Subprograma 4: projectes conjunts de plataformes d'assaigs i demostradors tecnològics renovables marins.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 1 del Component 7 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que fa referència al “Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius”.

Beneficiaris

Per al subprograma 1 podran tenir la condició de beneficiaris els organismes de recerca, que s’hauran de comprometre a respectar que els ajuts seran dedicats únicament i en exclusiva a l'activitat no econòmica de l'entitat. Aquests organismes hauran de tenir personalitat jurídica pròpia i tenir residència fiscal o un establiment permanent a Espanya.

Per als subprogrames 2, 3 i 4, a més de la tipologia de beneficiaris del subprograma 1, podran obtenir la condició de beneficiaris les persones jurídiques, públiques o privades, consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legal i vàlidament constituïdes, que tinguin la seva residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i portin a terme la inversió o satisfacin la despesa corresponent a l’actuació incentivable, fins i tot quan realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis al mercat.

Actuacions subvencionables

Tindran el caràcter d’actuacions subvencionables les següents:

 1. Subprogrames 1 i 2:

  Podran ser objecte d’ajut els projectes d’inversió en plataformes d’assaigs per a renovables marines per organismes de recerca i en altres plataformes d’assaigs per a renovables marines quan l'ocupació de l'espai marí tingui lloc per un termini superior a cinc anys.

  Aquestes plataformes podran contenir les corresponents infraestructures elèctriques de connexió: boies de connexió, cables submarins, cables umbilicals, connectors, línies de fondeig, ancoratges, punt de connexió a xarxa en una subestació elèctrica a terra, infraestructures elèctriques terrestres associades a l'actuació, subestació i centre de transformació, equipaments per al mesurament i registre del recurs eòlic marí i d'energies marines, infraestructures de control, sistemes d'informació i comunicació, monitorització i equips auxiliars, inclosa la infraestructura de seguiment ambiental.

  També, les actuacions podran incloure la construcció o adaptació de les instal·lacions de les xarxes elèctriques internes per facilitar l'autoconsum de l'energia generada pels futurs prototips. Els projectes en el marc d'aquests dos subprogrames hauran de suposar una inversió mínima de 200.000 euros.

 2. Subprograma 3:

  Podran ser objecte d’ajut els projectes d’inversió en demostradors tecnològics renovables marins.

  Formaran part del subprograma 3 les actuacions contingudes dins del desenvolupament i proves experimentals en fase de demostració i validació de prototips de les següents tecnologies renovables marines:

  • Dispositius de tecnologia flotant per a aerogeneradors en entorn marí.
  • Dispositius de tecnologia de fonamentació fixa per a aerogeneradors en entorn marí.
  • Dispositius de captació d’energia de les onades i/o corrents.
  • Desenvolupament experimental solar fotovoltaic flotant.
  • Dispositius de tecnologia híbrida entre eòlica marina i/o energies del mar i/o solar fotovoltaica flotant.

  També seran actuacions elegibles aquells demostradors que s’assagin en condicions aïllades de la xarxa elèctrica, podent incorporar altres sistemes de generació d’energia diferent de l’electricitat. Els projectes en el marc d'aquest subprograma hauran de suposar una inversió mínima de 500.000 euros.

 3. Subprograma 4:

  Podran ser objecte d’ajut els projectes d’inversió que contemplin l'actuació conjunta de creació, reforç i/o adaptació d'una plataforma d’assaigs i/o de la infraestructura portuària per facilitar-ne el desenvolupament i proves experimentals en fase de demostració i validació de prototips, així com el desenvolupament experimental de demostradors tecnològics renovables marins associats a aquesta plataforma d’assaigs quan l’ocupació de l’espai marí per la part d’infraestructures associades a la plataforma d'assaigs tingui lloc per un termini superior a cinc anys i amb les següents tipologies tecnològiques:

  • Projectes Conjunts de plataforma d'assaigs i dispositius de tecnologia flotant per a aerogeneradors en entorn marí.
  • Projectes Conjunts de plataforma d'assaigs i dispositius de tecnologia de fonamentació fixa per a aerogeneradors en entorn marí.
  • Projectes Conjunts de plataforma d'assaigs i dispositius de captació d’energia de les onades i/o corrents.
  • Projectes Conjunts de plataforma d'assaigs i desenvolupament experimental solar fotovoltaic flotant.
  • Projectes Conjunts de plataforma d'assaigs i dispositius de tecnologia híbrida entre eòlica marina i/o energies del mar i/o solar fotovoltaica flotant.

Els projectes en el marc d'aquest subprograma hauran de suposar una inversió mínima de 500.000 euros.

Quantia

El pressupost total destinat a finançar aquestes subvencions ascendeix a un total de 240.000.000 d’euros repartits entre els 4 programes:

 • Subprograma 1: 90.000.000 d'euros per a Plataformes d’assaigs per organismes de recerca.
 • Subprograma 2: 60.000.000 d'euros per a Altres plataformes d’assaigs per a renovables marines.
 • Subprograma 3: 45.000.000 d'euros per a Demostradors tecnològics renovables marins.
 • Subprograma 4: 45.000.000 d'euros per a Projectes conjunts de plataformes d'assaigs i demostradors tecnològics renovables marins.

La intensitat màxima de l’ajut podrà ser del 100% dels costos subvencionables en el cas del subprograma 1, del 50% en el cas del subprograma 2 i del 25% en el cas de projectes de desenvolupament experimental dels subprogrames 3 i 4.

En tot cas, els límits màxims d’ajut per a cada subprograma seran els següents:

 • Subprograma 1: l’import de l’ajut total concedit no podrà superar el límit de 30 milions d'euros per actuació.
 • Subprograma 2: l’import de l’ajut total concedit no podrà superar el límit de 20 milions d'euros per actuació.
 • Subprograma 3 i 4: l’import de l’ajut total concedit no podrà superar el límit de 15 milions d'euros per empresa i projecte quan es tracti d'un projecte predominant de desenvolupament experimental.
 • Per als quatre subprogrames la convocatòria podria establir altres límits inferiors.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 31 de gener de 2023 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 24 de març de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE núm. 311 del 28-12-2022