ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a l’impuls de l’economia circular, en el marc del PERTE d’Economia Circular

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 23/01/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat les bases reguladores i la primera convocatòria per a la concessió d’ajuts a l’impuls de l’economia circular.

L’objectiu de la convocatòria és finançar projectes que fomentin la sostenibilitat i circularitat dels processos industrials i empresarials per millorar la competitivitat i innovació del teixit empresarial en el marc d’una economia circular que superi l’anterior model de producció lineal.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Pla de suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular i a la normativa de residus”.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les actuacions que contribueixin de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:

 1. Reducció del consum de matèries primeres verges:
  1. Ús de subproductes.
  2. Ús de materials procedents de residus.
  3. Re-manufactura de productes.
  4. Increment de l’eficiència en l’ús de materials (exclosa l’eficiència híbrida i energètica).
 2. Ecodisseny i incorporació al mercat de productes realitzats sota esquemes d’ecodisseny.
  1. Augment de la vida útil dels productes i segon ús.
  2. Increment de la reparabilitat dels productes o de la seva capacitat d’actualització.
  3. Canvis cap a productes reutilitzables i models de reutilització en substitució de productes d’un sol ús.
  4. Millora de la reciclabilitat.
  5. Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament preocupants en materials i productes.
  6. Desenvolupament i canvi cap a models de consum basats en els serveis.
 3. Millora de la gestió de residus:
  1. Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permeti incrementar i optimitzar l’obtenció de material per al reciclatge de qualitat generant noves matèries primeres que s’utilitzin en nous productes (s’exclou l’ús per a combustibles).
  2. Inversions en sistemes i infraestructures que impulsen la preparació per a la reutilització.
 4. Transformació digital de processos a través d’infraestructures i sistemes, que permetin:
  1. La traçabilitat de productes, substàncies, materials i residus amb l’objectiu d’aconseguir productes segurs i incrementar el volum de reciclatge d’alta qualitat.
  2. Nous models de negoci basats en la digitalització com a instrument per a la servitització que afavoreixi l’eficiència en l’ús dels recursos i redueixi la generació de residus.
  3. Serveis de retorn de productes utilitzats amb l’objectiu de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
  4. Serveis basats en l’ús de la tecnologia d’impressió 3D amb l’objectiu de prevenir la gestió de residus ajustant el volum de material necessaris durant el procés de fabricació i, per altra banda, per reproduir peces de recanvis que ja no es comercialitzin, contribuint a l’increment de la reparació.

En tots els casos serà necessari que les actuacions tinguin efecte incentivador, és a dir, que l’activitat s’iniciï a partir del moment en el que el beneficiari ha presentat la sol·licitud.

Les actuacions destinades a la reutilització de materials, reciclatge i valorització de residus generats per entitats diferents a la beneficiaria enquadrats en les actuacions a) i c) podran ser subvencionades quan, en altres circumstàncies, els materials reciclats o reutilitzats serien eliminats o tractats de manera menys respectuosa amb el medi ambient. Aquestes actuacions hauran d’anar més enllà de l’estat actual permetent millorar la qualitat i eficiència de l’activitat de reciclatge o reutilització respecte a un procés convencional que s’aconseguiria en absència de l’ajut.

Per altra banda, en la resta d’actuacions emmarcades en les categories a), b) o c) i que recaiguin sobre els materials o residus generats per les pròpies entitats beneficiaries, els projectes d’inversió hauran d’anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió.

Les actuacions destinades a recerca, desenvolupament i innovació emmarcats en les categories a), b) o c) podran incloure:

 • Projectes d’investigació industrial, encaminats a adquirir nous coneixements que puguin ser útils per al desenvolupament de nous productes, processos o serveis o permetin millorar considerablement els existents. Aquests projectes inclouen la creació de components de sistemes complexos i la construcció de prototips o de línies pilot.
 • Projectes de desenvolupament experimental que integrin l’ús de coneixements i tècniques ja existents amb l’objectiu d’elaborar productes processos o serveis nous o millorats. Aquests projectes poden incloure la creació de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot o l’assaig i validació de productes, processos i serveis nous o millorats.
 • Estudis de viabilitat que incloguin l’avaluació i anàlisis del potencial d’un projecte amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma objectiva i racional.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria es consideraran subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal: Fins al 100% dels costos del personal contractat exclusivament per a la realització de l’activitat objecte d’ajut, inclosos els contractes a treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).
 • Despeses d’assistència o serveis externs: Serveis externs que, essent necessaris per a l’execució del projecte, l’entitat beneficiaria no pugui realitzar per si mateixa. En aquells projectes que incloguin activitats de recerca, desenvolupament i innovació seran subvencionables també els costos d’investigació contractual, coneixements i patents adquirides per llicència de fonts externes i els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Despeses de material inventariable: Inversions en equipaments, software i aparells. Arrendaments d’instal·lacions i de material inventariable. Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
 • Despeses de material fungible, inclosos subministraments i productes similars.
 • Costos derivats de la comunicació del projecte, amb un límit de 25.000 euros.
 • Altres despeses que derivin directament de l’actuació, siguin necessària per a la seva execució i compleixin amb les condicions establertes a les bases reguladores.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, sempre que estiguin legal i vàlidament constituïdes i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya:

 1. Les persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
 2. Les entitats d’economia social, sempre que no formin part del sector públic i que estiguin incorporades el catàleg d’entitats d’economia social.
 3. Les agrupacions de les anteriors sempre que en formi part una PIME, start-up o entitat d’economia social (sempre que compleixi els requisits de l’apartat anterior).

En el cas de les agrupacions, tots els membres hauran de complir els requisits que s’estableixen per les entitats beneficiaries. Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud les entitats que formin part de l’agrupació hauran de formalitzar un acord intern que en reguli el funcionament i designi un representant o apoderat únic. En el marc d’aquesta convocatòria tindran la consideració d’start-up les empreses de recent creació quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de la data d’inscripció al Registre Mercantil, set anys en el cas de les empreses dels sectors de biotecnologia, energia o industrial.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les entitats sense ànim de lucre que no formin part de les entitats d’economia social mencionades a l’apartat 2. A banda, queden també exclosos d'aquesta convocatòria els projectes relacionats amb sectors que treballin amb els productes i residus del tèxtil i de la moda, del plàstic i dels béns d'equips per a energies renovables, que disposaran d'una convocatòria pròpia.

Quantia

L’ajut a concedir, en forma de subvenció, serà d’un màxim de 10 milions d’euros i un mínim de 150.000 euros per projecte i entitat, excepte en els casos d’estudis de viabilitat i projectes de digitalització que podran rebre un ajut de com a màxim 5 milions d’euros.

La intensitat de l’ajut, consistent en la part dels costos subvencionables coberta per l’ajut, serà la següent, en funció de l'actuació i de la tipologia d’entitat:

 • En el cas d’actuacions que reutilitzin materials i reciclin i valoritzin residus generats per entitats diferents a la beneficiaria: Del 55% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses, del 45% en el cas de mitjanes empreses i del 35% en el cas de grans empreses.
 • Per a la resta d’actuacions de protecció del medi ambient que recaiguin sobre materials o residus generats per la pròpia entitat beneficiaria: Del 60% dels costos subvencionables en el cas de petites empreses i microempreses, del 50% en el cas de mitjanes empreses i del 40% en el cas de grans empreses.
 • En el cas dels projectes de recerca i desenvolupament: Del 50% dels costos subvencionables per a la investigació industrial, del 25% en el cas del desenvolupament experimental i del 50% en el cas dels estudis de viabilitat.
 • Pels projectes de transformació digital la intensitat de l’ajut s’estableix en el 50% dels costos subvencionables en el cas de les microempreses i PIMES i del 15% en el cas de les grans empreses.

Com a conseqüència, els projectes hauran de tenir un pressupost finançable (suma dels costos subvencionables) mínim superior al resultat del càlcul entre la intensitat d’ajut, en funció de la tipologia d’actuació i beneficiari, i la quantia d’ajut mínima establerta en 150.000 euros.

La dotació pressupostaria total destinada a aquesta convocatòria és de 192 milions d’euros repartits de la següent manera entre les diverses tipologies d’actuacions:

 1. 48.065.000 euros per a l’execució d’actuacions de reducció del consum de matèries primeres verges.
 2. 70.730.000 euros per a l’execució de projectes d’ecodisseny i incorporació al mercat de productes realitzats sota esquemes d’ecodisseny.
 3. 43.205.000 euros per a l’execució d’actuacions de millora de la gestió de residus.
 4. 30.000.000 d’euros per a l’execució d’actuacions en la categoria de digitalització.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 8 de desembre del 2022 i s’allargarà durant quaranta-cinc dies naturals fins al 23 de gener del 2023.

Els projectes objecte d’ajut hauran de finalitzar, com a molt tard:

 • El 31 de desembre del 2023 en el cas de projectes amb un ajut d’entre 150.000 i 400.000 euros.
 • El 31 de desembre del 2024 en el cas de projectes amb un ajut d’entre 400.000 i 2.500.000 euros.
 • El 31 de desembre del 2025 en el cas de projectes amb un ajut d’entre 2.500.000 i 10.000.000 d’euros.

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Preguntes freqüents (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 293 del 07-12-2022