ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa MOVES Flotes_Ajuts a projectes d'electrificació de flotes de vehicles lleugers

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 18/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la tercera convocatòria del Programa MOVES Flotes.

La finalitat del programa és contribuir a la descarbonització del sector del transport a través del foment de l’electrificació de la mobilitat promovent l’execució de projectes d’electrificació de flotes de vehicles lleugers a tot el territori nacional.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 2 del component 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Pla d’incentius a la instal·lació de punts de recarrega, a l’adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i a la innovació en electromobilitat, recàrrega i hidrogen verd”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris en el marc d’aquest programa d’ajuts:

 • Tot tipus d’empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa).
 • El sector públic institucional.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes integrals d’electrificació de flotes de vehicles lleugers sempre que operin en més d’una Comunitat Autònoma i que incloguin algunes de les actuacions següents:

 1. Adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible: Serà subvencionable l’adquisició directa dels vehicles o l’adquisició per mitjà d’operacions de finançament per leasing o renting. Els vehicles objecte d’ajut hauran d’operar en més d’una Comunitat Autònoma i podran no estar fixats a un territori en particular (caldrà acreditar aquesta particularitat en el moment de la sol·licitud especificant el servei que realitza la flota). Els vehicles hauran de pertànyer a alguna de les categories següents: Turismes (M1), Furgonetes o camions lleugers (N1), Quadricicles lleugers (L6e), Quadricicles pesats (L7e), Motocicletes (L3e, L4e i L5e) o Ciclomotors (L1e i L2e).
 2. Instal·lació de punts de recàrrega a l’aparcament de la flota, com a part del projecte d’electrificació de l’empresa: Seran subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d’adquisició directa. Els punts de recàrrega hauran de ser predominantment d’ús privat de la flota que es renova.
 3. Despeses de transformació de la flota cap a l’electrificació: Seran elegibles les despeses d’adquisició i implementació de sistemes de gestió de la flota o adaptació de l’existent, amb l’objectiu de digitalitzar el control de les rutes o gestionar la recàrrega, així com les despeses en cursos de formació de conductors de l’empresa sol·licitant per a un conducció més eficient de la flota elèctrica.

Els projectes hauran d’incloure de manera obligatòria com a mínim l’actuació 1. Les actuacions 2 i 3 seran de caràcter opcional. Seran subvencionables únicament els projectes i actuacions que s’iniciïn amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

A banda, s’estableixen els següents límits:

 1. En el cas de l’Actuació 1, el projecte presentat haurà d’incloure l’adquisició d’un mínim de 10 vehicles i un màxim de 500 vehicles per sol·licitud.
 2. Per a l’Actuació 2 el nombre de punts de recàrrega finançats no podrà ser superior al nombre de vehicles finançats.
 3. En el cas de l’Actuació 3 s’estableix un límit màxim d’ajut de 60.000 euros.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts es consideraran subvencionables els costos següents:

 1. El sobrecost d’adquisició dels vehicles elèctric respecte als de combustió.
 2. L’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.
 3. Els costos de direcció facultativa.
 4. Els costos d’execució de l’obra civil, sempre que no superi el 20% de la inversió elegible, i els de muntatge de les instal·lacions.
 5. Els equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries així com programes de software.
 6. Les despeses de la gestió de la sol·licitud i de la justificació dels ajuts, fins a un límit màxim de 10.000 euros.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta segona convocatòria és de 30.000.000 d’euros.

En el cas de l’Actuació 1 la quantia de l’ajut dependrà de la tipologia i categoria del vehicle adquirit així com de la condició del beneficiari (PIME o Gran Empresa). A banda, s’estableix un ajut addicional pels casos de vehicles de categories M1, N1 o L en que l’adquiridor acrediti la baixa definitiva en circulació d’un vehicle matriculat a Espanya que pertanyi a aquestes mateixes categories.

En el cas de les Actuacions 2 i 3 la intensitat de l’ajut serà d’un 40% dels costos subvencionables que podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas dels ajuts concedits a empreses mitjanes i en 20 punts percentuals en cas que el beneficiari tingui la consideració de micro o petita empresa.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 9:00 hores del dia 12 de setembre de 2023 i finalitzarà a les 14:00 hores del dia 18 d'octubre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE núm. 173 del 21-07-2023

Contacte

Telèfon: 913 146 673

Moves.flotas@idae.es