ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Programa UNICO Sectorial 5G-Ajuts a projectes tractors 5G de digitalització sectorial

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 04/08/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha obert una nova convocatòria dels ajuts, en règim de concurrència competitiva, del Programa UNICO Sectorial 5G. L’objectiu dels ajuts és el finançament de projectes de desenvolupament experimental basats en tecnologia 5G que aconsegueixin la transformació digital d’un sector econòmic.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 6 del component 15 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Desplegament del 5G: xarxes, canvi tecnològic i innovació”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut, individualment o en forma d’agrupació:

 • Empreses.
 • Organismes de recerca i difusió de coneixements, entre els quals s’inclouen: Organismes públics d’investigació, Universitats públiques i privades, Altres centre públics d’R+D, Centres privats d’R+D sense ànim de lucre, Centres tecnològics d’àmbit estatal, Centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i Organitzacions de suport a la transferència, difusió i divulgació- tecnològica i científica.

En el cas dels projectes en cooperació el nombre de participants estarà limitat a un màxim de dues entitats. No obstant, tots els membres de l’agrupació tindran la consideració de beneficiaris i per tant hauran de complir tots els requisits que s’estableixen a les bases reguladores pels beneficiaris.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els projectes dirigits a desenvolupar serveis i aplicacions empresarials basats en tecnologia 5G. Els projectes es podran desenvolupar sobre xarxes privades, xarxes públiques (en col·laboració amb operadores que disposin de llicències 5G) o sobre xarxes mixtes. Els projectes es poden desenvolupar individualment o en cooperació entre diverses entitats que poden pertànyer o no a la mateixa tipologia de beneficiari i que hauran de subscriure prèviament un acord intern.

Els projectes objecte d’ajut hauran de tenir la consideració de projectes de desenvolupament experimental (amb un nivell TRL de 5-6) i hauran d’estar associats a l’aplicació de la tecnologia 5G en els següents sectors econòmics:

 • Vehicle connectat.
 • Salut i serveis socials.
 • Turisme.
 • Serveis portuaris i aeroportuaris.
 • Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
 • Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.
 • Medi ambient i qualitat de l’aire.
 • Comerç.
 • Emmagatzematge i logística.
 • Educació.
 • Energia.
 • Gestió d’emergències.
 • Indústria extractiva i manufacturera.
 • Seguretat.
 • Hosteleria.
 • Informació i comunicacions.
 • Activitats financeres i d’assegurances.
 • Activitats immobiliàries.
 • Defensa i seguretat.
 • Mobilitat i transport.
 • Construcció.
 • Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
 • Indústria Naval.
 • Altres serveis.

A banda els projectes hauran de tenir efecte incentivador, és a dir, s’hauran d’iniciar amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud d’ajut i es podran executar fins al 31 de desembre de l’any 2025.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal dedicat al projecte (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar). Inclou personal amb contracte laboral, personal autònom societari i personal econòmicament dependent.
 • Costos d’instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en què s’utilitzi per al projecte.
 • Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes i costos de consultoria i serveis equivalents.
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte.
 • Altres despeses de funcionament, incloses despeses de material, subministraments i productes similars.

Quantia

Els projectes pels quals es presenti sol·licitud hauran de tenir un pressupost finançable d’un mínim de 300.000 i un màxim de 3.000.000 d’euros. La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, del tipus de beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut segons la tipologia de beneficiari serà la següent:

 • En el cas de les petites empreses un màxim del 45% del pressupost finançable del projecte.
 • En el cas de les mitjanes empreses una intensitat màxima del 35% del pressupost finançable del projecte.
 • En el cas de les grans empreses una intensitat màxima del 25% del pressupost finançable del projecte.

En tot cas s’estableix la possibilitat d’incrementar en un 15% addicional la intensitat de l’ajut en els casos següents:

 • Projectes realitzats per agrupacions d’empreses que incloguin, com a mínim, una PIME.
 • Projectes realitzats per agrupacions formades per una empresa i un o més organismes d’investigació (sempre i quan aquests organismes assumeixen més del 10% dels costos subvencionables).
 • Si els resultats del projecte es difonen àmpliament per mitjà de conferències, publicacions, bases de dades de lliure accés o programes informàtics gratuïts o de font oberta.

El pressupost destinat a aquesta convocatòria és de 10.000.000 d’euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 15 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 4 d'agost de 2023 a les 13 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria 2023-B (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 167 del 14-07-2023

Contacte

sectorial5g@economia.gob.es