ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a petites i mitjanes empreses per impulsar la seva digitalització en el marc del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 30/09/2025  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Fundació EOI, ha publicat la convocatòria dels ajuts a pimes per impulsar la seva digitalització en el marc del programa de suport a Digital Innovation Hubs (DIH).

La convocatòria té com a finalitat impulsar la innovació i l’adopció de tecnologies digitals disruptives per part de pimes de qualsevol sector productiu a través del finançament dels serveis prestats per DIH que hagin estat seleccionats per la Comissió Europea per formar part de la xarxa d’European Digital Innovation Hubs (EDIH).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 13 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Digitalització i Innovació” en el marc de l’Impuls a la pime.  

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les empreses que tinguin la condició de PIME, vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Les corresponents convocatòries en el marc d’aquests ajuts podran establir requisits addicionals en termes de sectors, tecnologies, dimensions de pime entre d’altres.

Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d’ajut consistiran en serveis d’assessorament que facilitin l’adopció de tecnologies disruptives per part de les pimes beneficiaries, sempre en relació a alguna de les categories següents:

 1. Assessorament inicial per a la implementació de tecnologies: Servei de consultoria amb l’objectiu d’oferir a la pime idees perquè sigui més competitiva i millori el seu model empresarial gràcies a l’ús de noves tecnologies. La duració estimada del servei, que conclourà amb un informe on es detalli l’anàlisi realitzat i les principals conclusions, és de 70 hores.
 2. Assaig i experimentació (incloses les proves de concepte tecnològiques): L’objectiu és permetre a la pime comprovar la viabilitat tècnica d’una idea. Inclourà tant l’anàlisi de la viabilitat tècnica, comercial o social dels resultats objecte de la prova de concepte com l’obtenció de prototips, demostració a escala pilot, proves amb usuaris i altres activitats que permetin el seu pas a escala real.
 3. Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: Consistirà en accions grupals, tallers, sessions de mentoria o qualsevol altre mètode d’ensenyament que permeti la transferència de coneixement en el cas concret de la pime i la tecnologia que vol implementar. La formació tindrà una duració estimada de 35 hores.
 4. Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: L’objectiu és analitzar les necessitats financeres requerides per a la implementació de la tecnologia i la recerca dels instruments i institucions adequats als que recórrer com a fonts de finançament. S’estima una duració de 35 hores de consultoria.
 5. Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació: Consisteix en facilitar la transferència de coneixements i experiència posant en contacte pimes establertes en una regió i EDIH establerts en altres regions. S’estima una duració de 35 hores de consultoria.

Les entitats que podran prestar aquests serveis hauran d’haver estat seleccionades per la Comissió Europea per formar part de la xarxa d’European Digital Innovation Hubs (EDIH). El llistat de EDIH que compleixin aquest requisit es detallaran, abans de l’inici de cada convocatòria, a través de la Plataforma de Serveis PADIH que habilitarà la fundació EOI. En aquesta plataforma es detallaran, entre d’altres, els serveis, infraestructura disponible i preu (quan no requereixi pressupost individualitzat) que ofereixi cada EDIH.

Amb caràcter previ a la sol·licitud la pime haurà de seleccionar un dels EDIH disponibles a la Plataforma i sol·licitar-li una Proposta de Serveis adaptada a les seves necessitats per un o varis dels serveis que ofereixi. En cas que la pime resulti beneficiaria, la Proposta de Serveis implicarà el compromís per part del EDIH de prestar els serveis que hi figuren en els termes establerts.

Quantia

La quantia màxima d’ajut per beneficiari s’establirà a les corresponents convocatòries però en cap cas podrà ser superior als 30.000 euros. A banda, s’estableix una quantia màxima per a cada categoria de servei:

 1. Assessorament inicial per a la implementació de tecnologies: quantia màxima de 10.000 euros.
 2. Assaig i experimentació: fins a un màxim de 20.000.
 3. Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i posterior gestió de la tecnologia: quantia màxima de 5.000 euros.
 4. Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: fins a un màxim de 5.000 euros.
 5. Suport per a l’accés a xarxes i ecosistemes d’innovació: quantia màxima de 5.000 euros.

El pressupost total destinat a aquests ajuts, que es preveu que beneficiïn més de 1.200 pimes, és de 16.645.528 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 30 de gener del 2023 i finalitzarà el 30 de setembre del 2025, o abans en cas d’esgotar-se el pressupost previst per la convocatòria. L'accés al tràmit es realitza a través de la Seu Electrònica de la EOI > Catàleg de Serveis > Subvencions > Programa de Suport a Digital Innovation Hubs. 

Bases reguladores

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 312 del 29-12-2022

Contacte

padih@eoi.es