ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de nous models de negoci en la transició energètica (Bases reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023   Dates provisionals

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts, en forma de subvenció a fons perdut, a projectes de nous models de negoci en la transició energètica.

L’objectiu de la convocatòria és finançar nous models de negoci que ofereixin solucions als reptes plantejats per la transició energètica i que estiguin relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permetin una major integració de les energies renovables o la promoció i desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionin solucions innovadores per a la transició energètica.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 8 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a “Nous models de negoci en la transició energètica”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquest ajut:

 1. Empreses.
 2. Organismes públics d’investigació.
 3. Universitats públiques, els seus instituts universitaris i universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 4. Altres centres públics d’R+D dependents o vinculats a l’Administració General de l’Estat, a les Administracions Públiques Territorials o participats majoritàriament pel sector públic.
 5. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin o gestionin activitats d’R+D.
 6. Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal inscrits al registre corresponent.
 7. Altres centres privats d’R+D+i que tinguin definida en els seus estatuts l’R+D+i com a activitat principal.
 8. Altres organitzacions que donin suport a la transferència tecnològica o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica.
 9. Comunitats energètiques.
 10. L’Administració Pública, exclosa l’Administració General de l’Estat.

A banda, també podran resultar beneficiaries d’aquest ajut les agrupacions de persones jurídiques, tan públiques com privades, que malgrat estar mancades de personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes objecte d’ajut. Podran ser beneficiaries agrupacions incloses en les següents categories:

 • Agrupacions o associacions empresarials.
 • Agrupacions empresarials innovadores que tinguin per objectiu contribuir a la transferència tecnològica i a la divulgació d’informació entre les empreses integrants de l’agrupació.
 • Unions Temporals d’Empreses (UTE).
 • Qualsevol altra agrupació o associació de persones jurídiques que compleixi amb els requisits establerts a les bases reguladores.

Tots els membres de l’agrupació hauran de complir els requisits que s’estableixen per les entitats beneficiaries.

Actuacions subvencionables

Les actuacions objecte d’aquests ajuts estaran estructurades en les següents línies:

 • Innovació en la transició energètica: Es podran finançar actuacions relacionades amb productes, processos o serveis nous o millorats que promoguin solucions innovadores que serveixin com a palanca per a la consecució de la transició energètica.
 • Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables: Es podran finançar les actuacions que permetin a l’entitat beneficiaria aportar solucions que incrementin el nivell de protecció del medi ambient. Per això, les actuacions hauran d’afavorir la integració d’energies renovables i, per tant, la reducció d’emissions. Entres les actuacions incloses s’hi inclouen els mecanismes que incrementin la provisió de serveis de flexibilitat al sistema energètic o oferir solucions que avancin en l’economia circular en l’àmbit de l’emmagatzematge energètic.
 • Startups per a la transició energètica: Es podran finançar actuacions que suposin la posada en marxa o impuls de nous projectes empresarials que contribueixin als objectius de la transició energètica. Únicament podran ser beneficiaries d’aquesta línia les petites empreses que estiguin registrades o que hagin iniciat l’activitat econòmica com a màxim des de cinc anys abans de la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

En tot cas els projectes s’hauran d’emmarcar en alguna de les àrees d’activitat següents:

 1. Productes i serveis innovadors que proporcionin flexibilitat al sistema energètic, com ara:
  • La gestió de la demanda.
  • Els agregadors i altres nous agents, fomentant la seva participació en el sistema i mercat elèctric.
  • Altres productes i serveis innovadors destinats a dotar de major flexibilitat al sistema energètic.
 2. Transformació, innovació i digitalització del sistema energètic, a través d’activitats com:
  • Digitalització per a la transició energètica (serveis d’accés a les dades, ciberseguretat, tecnologia blockchain, intel·ligència artificial, entre d’altres).
  • Impuls al desenvolupament de mercats locals i mercats de flexibilitat.
  • Altres activitats innovadores orientades a la transformació i innovació del sistema energètic.
 3. Reforç de la cadena de valor de l’emmagatzematge energètic (excloses les actuacions relacionades exclusivament amb la fabricació i desplegament):
  • Promoció de l’ús de materials sostenibles i innovadors.
  • Desenvolupament de processos innovadors relacionats amb la gestió i integració de components i sistemes.
  • Provisió de serveis relacionats amb la gestió de l’emmagatzematge d’energia o la prestació de serveis auxiliars innovadors.
  • Cerca de solucions innovadores en matèria de normalització per als diferents àmbits de la cadena de valor de l’emmagatzematge energètic, com la definició d’estàndards en la segona vida de les bateries.
  • Prestació de serveis relacionats amb el reciclatge, recuperació de materials i segona vida d’equips.
 4. Activitats d’innovació reguladora vinculades a les iniciatives desenvolupades en el marc del banc de proves regulador per al foment de la recerca i la innovació en el sector elèctric.

Despeses subvencionables

Seran subvencionables en el marc d’aquests ajuts els costos següents:

 • Línia d’Innovació en la transició energètica:
  • Despeses de personal.
  • Despeses de materials, instruments i equips.
  • Costos d’investigació contractual, coneixements i patents adquirides així com costos de consultoria i serveis equivalents.
  • Altres despeses com materials, subministraments i similars.
 • Línia de Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables:
  • Elaboració dels projectes tècnics.
  • Costos de direcció facultativa.
  • Despeses d’execució de l’obra civil.
  • Equips, materials i instal·lacions auxiliars necessàries.
  • Desenvolupament i adquisició de software i aplicacions informàtiques.
  • Despeses de consultoria i costos de gestió de la sol·licitud i de la justificació e l’ajut.
  • Despeses de formació del personal relacionat directament amb el projecte.
 • Línia de Startups per a la transició energètica:
  • Inversions en equips.
  • Despeses de personal.
  • Materials i desenvolupament i adquisició de software i aplicacions informàtiques.
  • Col·laboracions externes/assessoria.
  • Altres despeses: lloguers, subministraments, cànons i llicències administratives, llicències de softwre, costos derivats de l’informe auditor, etc.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 62.000.000 d'euros. 

L’import de l’ajut a concedir dependrà dels costos subvencionables de les actuacions objecte d’ajut i dels límits d’intensitats d’ajuda establerts.

En tot cas els ajuts no podran superar els següents límits:

 • 15 milions d’euros per empresa i projecte en el cas de la línia d’Innovació en la transició energètica.
 • 15 milions d’euros per empresa i projecte en el cas de la línia de Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables.
 • Entre 0,4 i 1,6 milions d’euros en el cas de la línia de Startups per a la transició energètica, en funció de si l’empresa beneficiaria té la consideració d’empresa innovadora i de si està establerta en una zona assistida segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

En tot cas, en el cas de la Línia d’Innovació en la transició energètica la intensitat màxima de l’ajut serà del 25% en el cas de les grans empreses, del 35% en el cas de les mitjanes i del 45% en el cas de les petites empreses. A banda s’estableix una intensitat addicional del 15% en el cas dels projectes en aquesta línia que impliquin una col·laboració efectiva o la amplia difusió dels resultats.

En el cas de la Línia de Descarbonització del sector energètic i millora de la integració d’energies renovables la intensitat d’ajut màxima en relació als costos subvencionables del projecte serà del 40% en el cas de les grans empreses, del 50% en el cas de les mitjanes i del 60% en el cas de les petites empreses.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la corresponent convocatòria.

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Bases Reguladores BOE Núm. 5 del 6-1-2023