ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes de col·laboració públic-privada

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria de la concessió d’ajuts a projectes de col·laboració públic-privada del Programa Estatal per Impulsar la Investigació Científic-Tècnica i la seva Transferència, Subprograma Estatal de Transferència de Coneixement, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023.

Els ajuts tenen per objecte el finançament de projectes de desenvolupament experimental en col·laboració entre empreses i organismes de recerca, a fi d'avançar en la incorporació de coneixements i resultats cientificotècnics que permetin la validació i el desenvolupament precompetitiu de noves tecnològiques, productes i serveis, creant el context adequat que estimuli la generació d'una massa crítica en R+D+i de caràcter interdisciplinari per a la seva aplicació, transferència, cerca de solucions i generació de resultats tant en les trajectòries tecnològiques i d'innovació de les empreses com en el mercat.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 3 del Component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a “Nous projectes R+D+I Públic Privats, Interdisciplinars, Proves de concepte i concessió d'ajuts conseqüència de convocatòries competitives internacionals, R+D d'avantguarda orientada a reptes de la societat, Compra pública pre-comercial”.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts els següents:

 • Les empreses i les associacions empresarials sectorials.
 • Els organismes públics de recerca.
 • Les universitats públiques i els seus instituts universitaris.
 • Les universitats privades.
 • Els instituts de recerca sanitària acreditats.
 • Els Centres Tecnològics d'àmbit estatal i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.
 • Altres centres d’R+D+i públics i privats sense ànim de lucre.

Activitats subvencionables

Seran subvencionables els projectes de desenvolupament experimental, és a dir, aquells adreçats a l'adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d'un altre tipus, amb vista a l'elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats. També es podran incloure, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

El desenvolupament experimental podrà comprendre la creació de prototips, la demostració, l'elaboració de projectes pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats. També, es podrà incloure el desenvolupament de prototips o projectes pilot que es puguin utilitzar comercialment quan siguin necessàriament el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.

Els projectes s'hauran d'emmarcar en alguna de les prioritats temàtiques definides a la convocatòria:

 1. Salut.
 2. Cultura, creativitat i societat inclusiva.
 3. Seguretat per a la societat.
 4. Món digital, indústria, espai i defensa.
 5. Clima, energia i mobilitat.
 6. Alimentació, bioeconomia, recursos naturals i medi ambient.

A banda, el projecte també s'ha d'emmarcar en alguna de les àrees temàtiques que s'estableixen a la convocatòria.

Despeses subvencionables

El finançament podrà aplicar-se als conceptes de despesa següents:

a) Costos directes, que inclouen, entre d’altres, els costos següents:

 • Costos de personal.
 • Costos de mobilitat: despeses de viatge, locomoció, dietes, allotjament i manutenció, assegurances o visats.
 • Costos d'adquisició, lloguer, arrendament financer (lísing), manteniment, reparació i amortització d'actius materials.
 • Costos d’adquisició de material fungible, subministraments i productes similars.
 • Costos d'adquisició i/o amortització d'actius immaterials, incloent-hi programes d’ordinador de caràcter tècnic.
 • Costos de sol·licitud de drets de propietat industrial i intel·lectual i altres costos derivats del manteniment dels mateixos.
 • Costos de recerca contractual, coneixements i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes.
 • Costos de suport i assessorament en matèria d'innovació.
 • Costos de publicació i difusió de resultats.
 • Costos derivats de la formació del personal associat a l'actuació.
 • Costos de lloguer de sales, traducció, organització de conferències, esdeveniments, congressos i seminaris.
 • Altres costos no contemplats en els anteriors apartats que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada.

b) Costos indirectes, entesos com a despeses generals assignades a l'actuació, però que per la seva naturalesa no es puguin imputar de forma directa.

Quantia

La quantia màxima destinada a finançar aquesta convocatòria ascendeix a 260.000.000 d'euros, dels quals 110.000.000 d'euros seran en forma de subvenció i 150.000.000 euros en forma de préstec.

Els projectes han de tenir un pressupsot mínim de 400.000 euros i una duració de tres anys. La intensitat màxima dels ajuts per a projectes de desenvolupament experimental serà del 25% de les despeses finançables. No obstant, els ajuts podran finançar fins al 100% de les despeses de l'actuació subvencionada en el cas de les activitats no econòmiques d’organismes de recerca. Les intensitats podran augmentar-se, fins a un màxim del 80%, en casos concrets especificats a les Bases Reguladores.

En qualsevol cas, la quantia dels ajuts no podrà superar els 15 milions d’euros per entitat i per projecte, expressats en equivalent de subvenció bruta.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 13 de febrer del 2023 i finalitzarà el dia 7 de març del 2023 a les 14.00 hores.

Bases Reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatoria

Presentació de la convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE núm. 312 del 29-12-2022

Contacte

Telèfon: 902 887 060

stem@aei.gob.es