ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Innova Invest de l'ICEX

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L’ICEX España Exportación e Inversiones, entitat vinculada al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, obre una nova convocatòria del Programa Innova Invest, dirigit a promocionar inversions (projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental) a Espanya amb un alt component innovador realitzades per empreses amb participació de capital estranger.

Els ajuts atorgats sobre la base del Programa Innova Invest s'emmarquen en la inversió 5, internacionalització, del Component 13 “Impuls a la PIME”, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que compleixin, entre d’altres, els requisits següents:

  • Exercir una activitat econòmica, sigui quina sigui la seva forma jurídica. Han d'acreditar la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o al cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica desenvolupada efectivament a la data de sol·licitud de l'ajut.
  • Estar vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de la concessió de la subvenció.
  • Comptar amb una participació estrangera d'almenys el 50 % del capital social. Els socis estrangers que participin al capital poden ser tant persones jurídiques domiciliades a l'estranger com persones físiques no residents a Espanya.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables els costos de projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental que s’incloguin dins d’algun dels conceptes següents:

  1. Despeses de personal (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar).
  2. Despeses d’instrumental i material.
  3. Costos d’edificis i terrenys: pel que fa als edificis serà subvencionables únicament l’amortització corresponent a la duració del projecte i en el cas dels terrenys únicament els costos de traspàs comercial o de capital.
  4. Despeses d’investigació contractual, coneixements i patents adquirides així com despeses de consultoria i serveis equivalents destinats exclusivament al projecte.
  5. Costos generals i altres despeses d’explotació addicionals.

Quantia

El pressupost total destinat a la present convocatòria és de 5.160.795,36 euros.

L'import mínim del conjunt dels conceptes subvencionables inclosos a cada sol·licitud ha de ser, almenys, de 500.000 euros. Els projectes subvencionables tindran una duració màxima de 24 mesos. La subvenció màxima que podrà rebre cada beneficiari serà de 800.000 euros.

La intensitat de l’ajut, com a percentatge dels conceptes subvencionables, en el cas dels projectes de recerca industrial serà del 70% per a petites empreses, 60% en el cas de mitjanes empreses i 50% en el cas de les grans. Pels projectes de desenvolupament experimental la intensitat serà del 45% per a petites empreses, 35% en el cas de mitjanes empreses i 25% en el cas de les grans.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 12 de gener de 2023 i s’allargarà durant 2 mesos.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 9 del 11-01-2023

Contacte

Eduardo Sánchez

Telèfon: 913 497 100