ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca, per a l'any 2023, els ajuts destinats als operadors professionals de categoria productor de determinats materials vegetals de reproducció per a inversions en instal·lacions de protecció dels vivers enfront d'insectes vectors, o en equips de tractament mitjançant termoteràpia en vivers de vinya.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 3 “Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia” del Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que fa referència a la “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques o ens sense personalitat jurídica, que reuneixin els següents requisits:

 1. Ser operador professional inscrit com a productor, de dret públic o privat, al Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG).
 2. Ser productor de MVR susceptibles de plagues de quarantena que són transmeses per insectes vectors.
 3. Ser productor de MVR d'algun o diversos dels següents llocs de producció:
  • Camps de planta mare de fruiters i vinya de categoria inicial i camps de planta mare de cítrics de categoria base.
  • Camps de planta mare de fruiters i vinya de categories base (excepte cítrics), certificada, CAC (Conformitas Agrària Communitatis) i estàndard.
  • Vivers de plançons de fruiters i vinya de les categories certificades, CAC i estàndard.
  • Camps de material de reproducció d'espècies aromàtiques i ornamentals.
  • Camps de plantes mare per a la producció de material forestal de reproducció.
  • Vivers forestals.
  • Camps de producció de llavors d'espècies hortícoles de categories prebase, base i estàndard.
  • Camps de material de multiplicació d'hortalisses.
 4. S'haurà de presentar una sol·licitud de subvenció per a la inversió en bioseguretat en instal·lacions de protecció davant d'insectes vectors, a la comunitat autònoma on es dugui a terme la inversió.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les següents inversions, sempre que es realitzin amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de la subvenció:

 1. Instal·lació o modernització d'estructures i malles als llocs de producció de MVR per quedar protegits contra la introducció d'insectes vectors de plagues quarantenàries.
 2. Instal·lació de totes o algunes de les següents infraestructures addicionals:
  • Sistema de doble porta i amb amplada suficient per a que es permeti l'entrada de la maquinària necessària per operar a l'interior de les instal·lacions.
  • Implantació d'una vora exterior perimetral, d'almenys un metre d'amplada i coberta amb material impermeable.
  • Instal·lació d'una xarxa de mallat a les obertures de bandes i careners i ventilació lateral i zenital.
  • Aïllament de les canaletes obertes per a l'aigua i la implantació d'un sistema de no tornada.
  • Aïllament hermètic a les unions amb les finestres.
  • Qualsevol altra innovació o millora que vagi encaminada a l'aïllament del material vegetal davant d'insectes vectors.
 3. Instal·lacions d'equips de tractaments mitjançant termoteràpia en vivers de vinya.

Quantia

La dotació inicial d'aquesta convocatòria és de 1.278.154,01 euros, tot i que es podrà ampliar segons disponibilitats pressupostàries.

La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada, i la inversió màxima subvencionable és de 120.000 euros per cada instal·lació. Aquesta quantia pot variar entre el 40 i el 70% de l'import sol·licitat per a la inversió en funció del nombre de beneficiaris i pressupost disponible.

L'import màxim de concessió per inversió a subsidiar és de 84.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 13 de gener del 2023 fins al dia 13 de març del 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8831 del 12-01-2023

Contacte

Telèfon: 933 046 700