ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions a projectes d'inversions industrials per a noves plantes de producció o inversions en millores o nous processos productius que alhora comportin el manteniment i/o un increment net dels llocs de treball. Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l'activitat corresponent, d'acord amb els objectius del nou Pacte Nacional per a la Indústria.

Es subvencionen projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a la millora dels processos productius de plantes existents que:

  • Comporti un volum d’inversió d’un mínim de 250.000 € i un màxim de 3.000.000 €. Un projecte que tingui una inversió superior a 3 M€ haurà de justificar igualment l’import íntegre del projecte.
  • Compromís mínim de manteniment dels llocs de treball existents a la data de sol·licitud.
  • Aquestes inversions han de tenir un caràcter rellevant i tractor en la cadena de valor de l’activitat, d’acord amb els principals objectius del PNI i en particular en l’àmbit de la sostenibilitat, eficiència energètica i digitalització dels processos productius.

Beneficiaris

Empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre que l’activitat principal del sol·licitant disposi d’un CCAE comprès a l’Annex 2 de les bases (veure també criteri de valoració F de l’activitat industrial).

Les empreses de serveis connexos a la producció han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Quantia

La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros d'ajut per projecte.

Pressupost

L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 10.056.977,65 euros.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a les 9.00 del 25 de gener de 2023 i romandrà obert fins a les 14.00 del 27 d'abril de 2023.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC Núm. 8839 Data 24.01.2023

Contacte

Telèfon: 934 767 200