ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Programa NEOTEC_Ajuts a nous projectes empresarials d’empreses innovadores

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 20/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha obert la convocatòria d’ajuts destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial i en l'Acció Estratègica de Món Digital, Indústria, Espai i Defensa, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (2021-2023).

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 5 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Transferència de Coneixement”.

La convocatòria té com a finalitat finançar la posada en marxa de nous projectes empresarials, en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Atenció! No són elegibles en el marc d’aquest Programa els projectes empresarials amb un model de negoci basat principalment en serveis a tercers sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Tampoc són elegibles els projectes que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia pròpia.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les petites empreses innovadores constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors i com a mínim sis mesos abans de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds (el dia 20 d'abril de 2023), amb un capital social mínim de 20.000 euros i inscrites correctament al registre corresponent.

Actuacions subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb la posada en marxa dels nous projectes empresarials, sempre que estiguin inclosos al pla d’empresa i siguin necessaris per al desenvolupament d’aquest.

En concret, seran subvencionables els següents costos:

  1. Inversions en equips.
  2. Despeses de personal.
  3. Materials.
  4. Col·laboracions externes i assessories.
  5. Altres costos: Lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, despeses de promoció i difusió, costos de formació i els costos derivats de l’informe auditor (fins a un màxim de 2.000 euros).

En cap cas seran finançables els costos financers, les inversions en terrenys, locals i obra civil, els impostos indirectes, ni els costos de manutenció i viatges, tret que estiguin vinculats a la formació.

Les actuacions objecte d’aquests ajuts hauran d’iniciar-se al llarg de l’any 2023 i finalitzar el 31 de desembre de 2024 (en tot cas és indispensable sol·licitar part de l’ajut per a l’any 2023).

Quantia

Els ajuts en el marc d’aquesta convocatòria tindran forma de subvencions que, amb caràcter general, podran finançar fins al 70% del pressupost elegible de l’actuació amb un màxim de 250.000 euros per beneficiari. En el cas d’aquelles actuacions que incloguin la contractació laboral de com a mínim un doctor, el finançament podrà ascendir al 85% del pressupost elegible amb un import màxim de 325.000 euros per beneficiari.

Addicionalment, la quantia de l’ajut podrà incrementar-se en 10.000 euros en el cas d’aquelles actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista a la convocatòria, en els termes i requisits que s’hi estableixen.

Les actuacions objecte d’aquest ajut hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros, sense tenir en compte els costos de formació previstos. Els ajuts s’hauran de sol·licitar per a actuacions que tinguin caràcter plurianual.

El pressupost total màxim de la convocatòria d'aquest any 2023 és de 40.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 28 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 20 d'abril de 2023 a les 12:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 46 del 23-02-2023

Contacte

neotec@cdti.es