ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 27/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Són subvencions per promoure espais i projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d'immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l'experiència.

Les tecnologies immersives incloses en aquest objecte són:

 • Realitat virtual (RV): generació d'entorns digitals que permeten la immersió del públic en un entorn virtual de manera aparentment real. Interacció de la persona usuària d'una manera aparentment real.
 • Realitat augmentada (RA): generació d'elements digitals que complementen i milloren l'experiència del món real amb informació o capes digitals afegides a través de dispositius tecnològics: una experiència del món real mitjançant la seva superposició addicional.
 • Realitat mixta (RM): combinació d'elements virtuals i reals que permeten la interacció amb els dos tipus d'elements, tant reals com virtuals, en temps real.
 • Mapatge (mapping): tècnica artística consistent a projectar llum, imatges o un vídeo sobre una superfície tridimensional, com ara la façana d'un edifici o una escultura, per aconseguir efectes en 3D, sovint amb un acompanyament sonor.
 • Metavers: experiència immersiva a través d'espais virtuals tridimensionals que inclouen components d'interactivitat, corporeïtat i persistència.
 • Espai immersiu: sala o espai, oberts al públic, per a projecció (visual o sonora) o per a la disposició de pantalles al voltant de l'espectador i que comprèn de manera contínua tot el seu angle de visió i, per tant, genera la sensació d'immersió completa en un entorn diferent del real.

Beneficiaris

 • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
 • Entitats privades sense ànim de lucre amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
 • Ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Quantia

 • Per a la modalitat a, l'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 80% del pressupost total del projecte, i la quantia de la subvenció és d'un màxim de 100.000,00 euros.
 • Per a la modalitat b, l'import de la subvenció pot cobrir, com a màxim, el 50% del pressupost total del projecte, i la quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.

En ambdues modalitats, en cas que es percebin altres ajuts públics per a aquest projecte, el total d'ajuts públics no pot superar el 80% del cost de l'esdeveniment.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 1.500.000,00 euros.

Termini

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 al 27 de març a les 14h de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8871 Data 09.03.2023

Contacte

Telèfon: 931 938 860

namoross@gencat.cat