ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la realització de diagnosis ambientals i diagnosis d'accessibilitat per a empreses o entitats del sector cultural

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/04/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, en les següents modalitats:

  • Diagnosi ambiental: s'entén per diagnosi ambiental l'estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d'aigua, d'energia, producció i gestió de residus, mobilitat, ), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.
  • Diagnosi d’accessibilitat: S'entén per diagnosi d’accessibilitat l’estudi genèric de les principals necessitats i dels punts forts de les empreses, entitats o dels seus projectes, en accessibilitat comunicativa, física, de continguts, d’activitats i de serveis i les seves campanyes de difusió. La diagnosi serà la base dels plans o estudis d’accessibilitat de caràcter més específic, que elaboraran i planificaran les propostes de millora per adequar-se a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.

També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o de la creació artística i cultural sempre que l'activitat de les quals pertanyi majoritàriament a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.

Quantia

L'import de la subvenció és del 80% del pressupost, amb una quantia màxima de 2.200,00 euros per diagnosi.

L'import de la subvenció, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 100.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és de 14 de març al 13 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8873 Data 13.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 160

sostenibilitatambiental.icec@gencat.cat