ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 30/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta línia té com com a objecte la concessió de subvencions a l’edició de llibres d’especial interès cultural o de temàtiques i gèneres poc difosos en llengua catalana o occitana. S’hi inclouen tant els projectes com els llibres publicats de títols individuals o col·leccions de llibres

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  • Llibres referits a qualsevol disciplina del coneixement. A títol enunciatiu, s’hi relacionen, entre d’altres, l’assaig i el pensament, els llibres científics i tècnics, els clàssics i la literatura, sens perjudici del que estableix l’apartat 2.
  • Llibres de còmic i de novel·la gràfica. Als efectes d’aquestes bases, es considera còmic i novel·la gràfica el producte editorial en format llibre que conté una història explicada mitjançant una successió de vinyetes que contenen il·lustracions i text alhora.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses i entitats sense ànim de lucre privades amb activitat econòmica d’edició de llibres.

Quantia

Les subvencions consisteixen en una dotació econòmica no percentual, en funció de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7, de les disponibilitats pressupostàries i del nombre, la naturalesa i els imports dels projectes.

La quantia de la subvenció ha de ser inferior als 20.000,00 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 533.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 14 al 30 de març de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8873 Data 13.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 855