ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - IDI_Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/06/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la convocatòria per aquest any 2023 dels ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Aquesta convocatòria té com a objectiu incentivar la transformació del sector industrial en clau ecològica i sobre la base de la neutralitat climàtica i l’economia circular, mitjançant l’execució de plans d’innovació i sostenibilitat.

Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa d'impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial”.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts, amb independència de la seva grandària, les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites en el registre corresponent, que no formin part del sector públic i que hagin desenvolupat una activitat industrial durant un període d'almenys 3 anys previs a la convocatòria.

Actuacions subvencionables

Els plans d’innovació i sostenibilitat objecte d’aquest ajut hauran d’estar associats a alguna de les dues línies d’actuacions diferents que s’estableixen:

 • Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació, en la que s’inclouen les següents tipologies de projectes:
  • Investigació industrial: encaminada a adquirir nous coneixements i aptituds útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els ja existents.
  • Desenvolupament experimental: ús de coneixements científics, tecnològics o empresarials ja existents per tal d’elaborar plans o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats.
  • Projectes d’innovació en matèria d’organització: aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors.
  • Projectes d’innovació en matèria de processos: aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics.
 • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica: Inclou inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

A banda, els projectes s’hauran d’emmarcar en alguna de les prioritats temàtiques següents:

 1. Economia circular i ecoinnovació.
 2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants.
 3. Materials i productes avançats.
 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.
 5. Innovacions del procés productiu derivades de la prioritat temàtica 3.

Despeses subvencionables

Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació podran ser objecte d’aquests ajuts:

 1. Despeses de personal, investigadors, tècnics i personal auxiliar, en la mesura en què estiguin dedicats al projecte.
 2. Despeses d’amortització d’instrumental i material inventariable (sempre que al pressupost del projecte s’hi inclogui com a mínim una de les altres dues partides subvencionables).
 3. Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents.

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica podran ser objecte d’aquests ajuts:

 1. Aparells i equips de producció.
 2. Inversions materials en edificació (naus industrials) i instal·lacions no vinculades directament al procés productiu. Es podran incloure en aquesta partida les inversions corresponents a instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fonts renovables (fotovoltaica i eòlica) per a l’autoconsum en les mateixes instal·lacions industrials. Les despeses d'edificació i instal·lacions no podran suposar més del 50% del cost finançable del projecte.
 3. Inversions en actius intangibles vinculats a la transferència de tecnologia (adquisició de drets de patents, llicències, coneixements tècnics...).
 4. Col·laboracions externes necessàries per al disseny o redisseny dels processos directament vinculats a les inversions de protecció mediambiental o d’increment del nivell d’eficiència energètica.

Per ser subvencionables cal que les actuacions siguin necessàries per anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables al nivell de protecció mediambiental dels processos productius o aconseguir un nivell més elevat d’eficiència energètica.

En ambdós casos queden excloses les despeses relacionades amb l’ús de combustibles fòssils i totes aquelles despeses que impedeixin el compliment del principi de “no causar un perjudici significatiu” al medi ambient.  

Les actuacions subvencionades s’hauran d’executar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud i fins a un màxim de vint-i-quatre mesos comptats a partir de la data en que es publiqui la resolució de concessió de l’ajut.

Quantia

El pressupost subvencionable dels projectes ha de ser de com a mínim 100.000 euros.

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. El finançament total a concedir (subvenció + préstec) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

 • L’import màxim de l’ajut en forma de subvenció serà:
  • Del 50% del pressupost finançable en el cas de les petites empreses.
  • Del 20% del pressupost finançable en el cas de les mitjanes empreses.
  • Del 10% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica i els d’investigació industrial o de desenvolupament experimental de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació.
  • Del 5% del pressupost finançable en el cas de les grans empreses per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos de la Línia de recerca, Desenvolupament i Innovació.
 • En el cas dels préstecs reemborsables el període d’amortització és de 10 anys amb 3 de carència i el tipus d’interès del 0%.

El pressupost total corresponent a la convocatòria per a l'any 2023 és de 188.000.000 d'euros dels quals 114.000.000 seran en forma de préstec reemborsable i 74.000.000 en forma de subvenció.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 29 de maig de 2023 i finalitzarà el dia 28 de juny de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Nova ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria 2023 (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Recupera aquí la sessió de presentació del programa

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 119 del 19-05-2023