ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes pioners i singulars d'hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/07/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), organisme adscrit al Ministeri per a la Transició ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat la convocatòria per a l’any 2023 del programa d’incentius a projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable (Programa H2 PIONEROS).

Aquests ajuts, concedits en règim de concurrència competitiva, tindran com a finalitat impulsar el desenvolupament d’actuacions integrals de producció, distribució i ús de l’hidrogen renovable, ubicades en territori nacional, que puguin considerar-se pioneres i singulars.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 1 del component 9 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Full de ruta de l’hidrogen renovable i la seva integració sectorial”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris:

 • Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses les associacions empresarials.
 • Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. El consorci o l'agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant a la sol·licitud de l’ajut. S’entendrà per PIME qualsevol empresa amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros o amb un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros.
 • El sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables els projectes integrals que combinin, de manera agregada, la producció, distribució i ús de l'hidrogen renovable en una mateixa ubicació territorial i que puguin considerar-se pioners i singulars per contemplar l’execució d’una o varies accions en les àrees següents:

 1. Instal·lacions de producció i distribució d'hidrogen renovable, incloent la instal·lació de generació elèctrica renovable associada: Les actuacions objecte de finançament hauran de ser d'una potència d'electròlisi instal·lada, superior a 0,5 MW i inferior als 50 MW. L’electricitat utilitzada a l’electrolitzador haurà de ser d’origen 100% renovable. Els beneficiaris hauran d’haver identificats als usuaris que vulguin consumir de manera agregada com a mínim el 30% de l’hidrogen renovable produït anualment.
 2. Usos industrials: Seran subvencionables els usos d’hidrogen renovable en substitució d’hidrogen d’origen fòssil i els usos energètics en demandes tèrmiques industrials, ja sigui desplaçant a l’hidrogen d’origen fòssil o a altres combustibles fòssils.
 3. Nous usos en transport pesat per carretera, marítim, aeri i/o ferroviari: Es subvencionaran projectes de nous usos d’hidrogen renovable en l’àmbit de les flotes professionals, públiques i privades, tant per a transport de persones com de mercaderies. Els vehicles objecte d’ajut són les furgonetes, autobusos, camions, petites embarcacions costeres i fluvials, material rodant ferroviari i vehicles per al transport aeri.
 4. Aplicacions estacionàries innovadores
  1. Ports: Projectes d’alimentació elèctrica de vaixells. Per tal de ser subvencionables aquests projectes hauran d’anar associats a altres usos propers, tant industrials com en mobilitat.
  2. Sistemes d’emmagatzematge amb re-electrificació: Es subvencionaran projectes de suport a la xarxa elèctrica local i/o a usuaris locals en un sentit ampli per tal de donar flexibilitat a la xarxa.
  3. Aeroports i plataformes logístiques: Projectes per tal d’alimentar energèticament (a través del consum d’hidrogen) la maquinaria utilitzada per a la manipulació de mercaderies i la mobilitat de persones o la infraestructura de serveis associada.

S’entendrà com a “mateixa ubicació territorial” que l’elecció del lloc de producció i de consum es situïn en punts propers amb la finalitat de reduir els costos de transport. Únicament es podran incentivar aquelles actuacions orientades al desplegament d’aplicacions comercials i que es basin, no tant en un avenç o maduració tecnològica, sinó en la integració de les diverses fases de la cadena de valor del projecte.

Els projectes hauran d'incloure de manera integral tant la producció de l'hidrogen renovable com el seu consum per ser considerats elegibles. És a dir, cada projecte pioner i singular haurà d'integrar necessàriament l'actuació a) i combinar-ho amb una o més de les actuacions dels apartats b), c) o d).

Els projectes s'hauran de configurar com a plataformes singulars i pioneres de producció/distribució/consum en una escala territorial que viabilitzi un model de negoci de caràcter local, competitiu i potencialment replicable a tota la geografia nacional.

A banda, els projectes hauran de complir els requisits següents:

 • Els projectes objecte d’ajut hauran de tenir un pressupost subvencionable mínim de 1.000.000 d’euros.
 • El termini d’execució dels projectes serà de 36 mesos a comptar a partir de la data de notificació de la concessió d’ajut.

Despeses subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

En concret, seran subvencionables les despeses següents:

 • L’elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.
 • Les despeses de direcció facultativa.
 • Els costos d’execució de l’obra civil, sempre que no superin el 20% de la inversió subvencionable.
 • Despeses de muntatge de les instal·lacions, equips, materials, vehicles pesats i instal·lacions auxiliars necessàries, despeses de transport i assistència tècnica.
 • Costos de gestió de la sol·licitud i de justificació dels ajuts.

Seran subvencionables també les despeses d’inversió addicionals necessàries per fomentar el consum i producció d’hidrogen renovable. Els costos d’aquestes inversions es calcularan en relació a una inversió similar de referència, menys respectuosa amb el medi ambient, que s’hauria pogut realitzar sense l’ajut. La diferència entre els costos d’aquestes inversions serà el cost subvencionable. El càlcul de la inversió similar de referència es realitzarà segons el que s’exposa a l’Annex III de la convocatòria.

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut serà la següent, en funció de la tipologia d’actuació:

 • Instal·lació renovable dedicada a la producció d’hidrogen: 35% petites empreses, 25% mitjanes i 15% grans empreses.
 • Infraestructura de producció d’hidrogen renovable: 60% petites empreses, 50% mitjanes i 40% grans empreses.
 • Infraestructura logística (compressió, transport i distribució): 60% petites empreses, 50% mitjanes i 40% grans empreses.
 • Adaptacions o nous equips de consum d’hidrogen renovable (us tèrmic industrial): 55% petites empreses, 45% mitjanes i 35% grans empreses.
 • Estacions de subministrament d’hidrogen renovable: 55% petites empreses, 45% mitjanes i 35% grans empreses.
 • Vehicles d’hidrogen renovable (alguns tenen una quantia màxima específica): 55% petites empreses, 45% mitjanes i 35% grans empreses.
 • Aplicacions estacionaries innovadores: 50% petites empreses, 40% mitjanes i 30% grans empreses.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 150.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 1 de juny de 2023 i finalitzarà el dia 31 de juliol de 2023 a les 13:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria 2023 (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 128 del 30-05-2023

Contacte

solicitudes.H2pioneros@idae.es