ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa de Missions Ciència i Innovació vinculades al PERTE de microelectrònica i semiconductors

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/07/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha obert la convocatòria d’ajuts destinats al Programa de Missions de Ciència i Innovació vinculades al PERTE de microelectrònica i semiconductors.

La convocatòria té com a objectiu enfortir la R+D+I en disseny microelectrònic d’avantguarda i arquitectures alternatives i desenvolupar l’ecosistema de fotònica integrada. L’objecte de la convocatòria és finançar projectes d’R+D empresarials realitzats en cooperació, que s’enquadrin en alguna de les dues missions identificades i que tinguin com a objectiu algun dels àmbits de millora proposats per a cada missió.  

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a “Projectes R+D+i público-privats, Interdisciplinaris, Probes de concepte i concessió d’ajuts conseqüència de convocatòries competitives Internacionales. R+D d’avantguarda orientada a reptes de la societat. Compra pública pre-comercial”.

Beneficiaris

Podran acollir-se a aquests ajuts les agrupacions de persones jurídiques que puguin dur a terme projectes en cooperació. Les agrupacions hauran d’estar formades per empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica pròpia i residència fiscal a Espanya. L’agrupació resultant no tindrà personalitat jurídica pròpia i, per tant, una de les empreses participants actuarà com a coordinadora o representant.

Actuacions subvencionables

Els projectes s’han d’emmarcar en alguna de les dues missions següents i en algun dels àmbits d’actuació definits per a cada missió:

 1. Enfortiment de R+D+I en disseny microelectrònic d’avantguarda i arquitectures alternatives. Els àmbits d’actuació proposats són:
  1. Noves solucions, des de nivell de laboratori fins a planta pilot, tant de sistemes complets com de components o subsistemes de microxips basats en microprocessadors d’avantguarda i/o arquitectures alternatives, amb rangs d’aplicació des dels sistemes d’ultra-baix consum, la integració heterogènia, nous materials o la computació d’altes prestacions.
  2. Noves solucions d’eines d’automatització de disseny, validació i test electrònic (EDA).
  3. Estratègies de test per millorar la cobertura incrementant la observabilitat i la controlabilitat del xip i de les parts analògiques i heterogènies del sistema.
  4. Tècniques d’encapsulat per a sistemes heterogenis, incloent tècniques d’encapsulat 3D i circuits integrats basats en materials alternatius al Si.
 2. Desenvolupament i enfortiment d’un ecosistema de fotònica integrada a Espanya. Els àmbits d’actuació identificats són:
  1. Tecnologies aplicables en el desenvolupament d’eines per al disseny i programació de circuits fotònics, amb incorporació de mecanismes i models d’IA en els processos de disseny i programació.
  2. Tecnologies per a Nano/micro-fabricació de xips amb base silici, nitrur de silici, semiconductors III-V o altres materials alternatius mitjançant nous processos tecnològics per a diverses aplicacions.
  3. Noves solucions, des de nivell de laboratori fins a escala de planta pilot, tant de sistemes complets com de components, arquitectures o subsistemes incloent la integració de tecnologies fotòniques innovadores basades en diferents rangs de freqüència que permetin la seva aplicació en sectors industrials de rellevància.

A banda, els projectes subvencionats en el marc d’aquesta línia hauran de complir els requisits següents:

 • Cada agrupació haurà d’estar constituïda per un mínim de dos i un màxim de vuit empreses. Al consorci hi ha de participar com a mínim una empresa amb la condició de PIME. L’empresa representant del consorci serà una gran empresa o una PIME (excloent les microempreses).
 • Els projectes hauran de tenir un pressupost elegible mínim de 3.000.000 d’euros i màxim de 15.000.000 d’euros. El pressupost elegible mínim per empresa serà de 175.000 euros.
 • Les activitats d’investigació industrial han de representar, com a mínim, el 35% del pressupost elegible del projecte.
 • Els projectes han de tenir caràcter plurianual, començar aquest any 2023 i finalitzar el 30 de setembre del 2025.

Despeses subvencionables

Seran objecte d’aquest ajut els costos relacionats amb el desenvolupament i execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

En concret, seran subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal: investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura en que estiguin dedicats al projecte.
 • Costos d'instrumental i material inventariable, en la mesura i durant el període en que s’utilitzi pel projecte.
 • Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes així com les despeses de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
 • Costos generals i altres costos d’explotació addicionals (inclosos costos de material, subministraments i productes similars) que derivin directament del projecte.
 • Despeses derivades de l’informe d’auditoria (fins a un màxim de 1.500 euros anuals per beneficiari).

Podran subcontractar-se les actuacions objecte d’aquest ajut fins a un màxim del 50% del pressupost finançable de cada beneficiari i sempre respectant les limitacions aplicables.

Quantia

La quantia individualitzada dels ajuts d’aquesta convocatòria, en forma de subvenció, es determinarà en funció del cost finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de la disponibilitat pressupostària.

En tot cas, la intensitat màxima de l’ajut serà la següent:

 • Per als projectes de recerca industrial serà del 70% del pressupost elegible en el cas de les petites empreses, del 60% per a les mitjanes i del 50% per a les grans empreses. En el cas que es doni una col·laboració amb empreses o entre empreses i organismes d’investigació o una àmplia difusió dels resultats del projecte, la intensitat de l’ajut podrà arribar al 80% del pressupost elegible en el cas de les petites empreses, al 75% per a les mitjanes i del 65% per a les grans empreses.
 • En el cas dels projectes de desenvolupament industrial la intensitat màxima serà del 45% del pressupost elegible per a les petites empreses, del 35% en el cas de les mitjanes i del 25% en el cas de les grans empreses. En el cas que es doni una col·laboració amb empreses o entre empreses i organismes d’investigació o una àmplia difusió dels resultats del projecte, la intensitat de l’ajut podrà arribar al 60% en el cas de les petites empreses, al 50% per a les mitjanes i del 40% per a les grans empreses.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 60.000.000 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 5 de juny de 2023 i finalitzarà el dia 17 de juliol de 2023 a les 12:00 hores.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 126 del 27-05-2023

Contacte

misiones@cdti.es