ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a projectes per a l’impuls a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat en el marc del PERTE VEC (Secció B)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) ha publicat les bases reguladores de la línia d’Ajuts a projectes per a l’impuls a la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat (VEC) en el marc del PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat.

Aquesta convocatòria tindrà com a objectiu la concessió d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva (per estricte ordre de presentació), a plans d’inversió emmarcats en la Secció B (del vehicle elèctric i connectat) de la convocatòria de la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat per a l’any 2023.

La present convocatòria s'emmarca en la Inversió 2, “Programa d’Impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial” del Component 12 “Política Industrial” del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris les societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya, que no formin part del sector públic i que portin desenvolupant una activitat industrial en l’àmbit de la cadena de valor del vehicle elèctric i connectat durant un període d'almenys 2 anys previs a la convocatòria. S’entendrà que es compleix amb aquest darrer requisit si el sol·licitant desenvolupa la seva activitat en algun dels CNAEs recollits a l’epígraf 2 de l’Annex I de les bases reguladores.

Per determinar l’experiència en els dos anys previs a la data de finalització del període de sol·licitud es podrà tenir en compte tant l’experiència de la pròpia entitat com la dels accionistes i/o equip directiu.

Actuacions subvencionables

En aquesta convocatòria seran subvencionables plans d’inversió en el marc del vehicle elèctric i connectat. Cada entitat podrà presentar un únic pla d’inversió per establiment industrial. Els plans d’inversió podran estar compostos per més d’un projectes (individual, independent i autònom, és a dir, emmarcat en una línia d’actuació concreta i amb unes actuacions, despeses i inversions concretes). Els plans d’inversió estaran orientats a algun dels següents aspectes relacionats amb la cadena de valor industrial del VEC:

 • Equips originals i muntatge (OEM) de vehicles elèctrics o vehicles elèctrics i connectats.
 • R+D+I en bateries o piles de combustible destinats a vehicles elèctrics i connectats.
 • Altres components essencials destinats a vehicles elèctrics i connectats.
 • Components hardware o software del vehicle intel·ligent.
 • Components hardware o software necessaris per a la connectivitat del vehicle elèctric.
 • Sistemes de recàrrega de vehicle elèctric.
 • Actuacions per a una segona vida de bateries i altres components procedents del vehicle elèctric així com actuacions pel seu reciclat i aprofitament de matèries primeres.

El pressupost subvencionable mínim de cada projecte serà de 500.000€ en el cas dels que estiguin relacionats amb els aspectes 1, 2 i 3 de la cadena de valor del VEC i de 100.000€ en el cas dels projectes relacionats amb els aspectes 4, 5, 6 i 7.  

S’estableixen les línies d’actuació i tipologies de projectes següents:

 1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:
  1. Projectes de recerca industrial.
  2. Projectes de desenvolupament experimental.
  3. Projectes d’innovació en matèria d’organització.
  4. Projectes d’innovació en matèria de processos.
 2. Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:
  1. Inversions de caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient.
  2. Inversions de caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o eficiència energètica.
 3. Línia d’ajuts regionals a la inversió: únicament es podran desenvolupar aquests projectes a les zones recollides al Mapa d’Ajuts Regionals 2022-2027. En funció de la zona i de la mida de l’entitat beneficiaria es podran subvencionar projectes de creació de nous establiments industrials, modificació de línies de producció existents o inversions inicials en favor d’una nova activitat econòmica.
 4. Línia d’ajuts a la inversió en favor De les PIME: únicament podran accedir a aquesta línia les empreses que tinguin la consideració de PIME. Els projectes hauran d’incloure inversions en actius materials o immaterials per a la creació d’un nou establiment, l’ampliació d’un d’existent, la diversificació de la producció o un canvi essencial en el procés general de producció.

Totes les actuacions objecte d’ajut s’hauran de poder emmarcar en algun dels CNAE recollits a l’Annex II de la Convocatòria.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables varien en funció de la línia en la que s’emmarca el projecte:

 1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació:
  1. Despeses de personal.
  2. Despeses d’instrumental i material inventariable: les despeses de material fungible no podran superar el 10% del cost del projecte i les d’instrumental i material el 60%.
  3. Despeses de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingues per llicència de fonts externes.
  4. Despeses generals: El 15% sobre els costos de personal vàlidament justificats.
 2. Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:
  1. Aparells i equips de producció.
  2. Edificació i instal·lacions: Despeses derivades de l’adequació de naus existents i de les seves instal·lacions i actius no vinculats directament al procés productiu. S’hi poden incloure instal·lacions de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables (fotovoltaica i/o eòlica) fins a una potència màxima de 5MW. Les despeses d’edificació i instal·lacions no podran superar el 90% del cost subvencionable del projecte.
  3. Actius immaterials: Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, “know-how” o coneixements tècnics no patentats.
  4. Col·laboracions externes necessàries pel disseny i/o redisseny de processos.
 3. Línia d’ajuts regionals a la inversió:
  1. Aparells i equips de producció.
  2. Edificació i instal·lacions: Despeses derivades de l’adequació de naus existents i de les seves instal·lacions i actius no vinculats directament al procés productiu. S’hi poden incloure instal·lacions de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables (fotovoltaica i/o eòlica) fins a una potència màxima de 5MW. Les despeses d’edificació i instal·lacions no podran superar el 90% del cost subvencionable del projecte.
  3. Actius immaterials: Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, “know-how” o coneixements tècnics no patentats.
 4. Línia d’ajuts a la inversió en favor de les PIME:
  1. Aparells i equips de producció.
  2. Edificació i instal·lacions: Despeses derivades de l’adequació de naus existents i de les seves instal·lacions i actius no vinculats directament al procés productiu. S’hi poden incloure instal·lacions de generació d’energia elèctrica procedent de fonts renovables (fotovoltaica i/o eòlica) fins a una potència màxima de 5MW. Les despeses d’edificació i instal·lacions no podran superar el 90% del cost subvencionable del projecte.
  3. Actius immaterials: Actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, “know-how” o coneixements tècnics no patentats.

Les inversions i despeses es podran realitzar des del dia de la presentació de la sol·licitud i fins a 40 o 60 mesos des de la data de concessió.

Quantia

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o una combinació de les dues modalitats. En el cas dels préstecs reemborsables s’estableix un període d’amortització de 10 anys, amb 3 de carència i un tipus d’interès del 2,88%.

La intensitat de l’ajut total (suma de subvenció + import nominal del préstec) no podrà superar el 80% del pressupost subvencionable del projecte, excepte en la línia d’ajuts regionals a la inversió en la que la intensitat no podrà superar el 75% del pressupost. Segons la tipologia de projecte i la mida de l’entitat beneficiaria en alguns casos s’exigirà que part del finançament a concedir sigui en forma de préstec.

El pressupost total de la convocatòria per a l'any 2023 serà de 559.669.829,4 € dels quals 344.424.409,40 € seran en forma de subvenció i 215.245.420 € en forma de préstec.

Termini

El període de presentació de sol·licituds començarà el dia 16 d’agost de 2023 i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació Bases reguladores

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Convocatòria (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 178 del 27-07-2023

Contacte

financia_industria@mincotur.es 

913 494 640

Important: Incloure a l’Assumpte el hashtag #VEC2023