ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat en vivers davant d’insectes vectors i fauna cinegètica

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 19/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural convoca, per a l'any 2023, els ajuts destinats a determinats productors de materials vegetals de reproducció per a inversions de bioseguretat i per a inversions de protecció davant la fauna cinegètica en vivers.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Inversió 3 “Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia” del Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que fa referència a la “Transformació ambiental i digital del sector agroalimentari i pesquer”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques i jurídiques o ens sense personalitat jurídica, que reuneixin els següents requisits:

 1. Ser operador professional inscrit com a productor, de dret públic o privat, al Registre d'Operadors Professionals de Vegetals (ROPVEG).
 2. Ser productor de material vegetal de reproducció (MVR) susceptibles de plagues de quarantena que són transmeses per insectes vectors.
 3. Ser productor de MVR d'algun o diversos dels llocs de producció establerts en l'article 11.1 c) del Reial decret 949/2021 de 2 de novembre (Bases reguladores generals).
 4. També, hauran de presentar una sol·licitud de subvenció per a la inversió en bioseguretat en instal·lacions de protecció davant d'insectes vectors, a la comunitat autònoma on es dugui a terme la inversió.

Actuacions subvencionables

Seran subvencionables les següents inversions:

 1. Instal·lació o modernització d'estructures i malles als llocs de producció de MVR per quedar protegits contra la introducció d'insectes vectors de plagues quarantenàries.
 2. Instal·lació de totes o algunes de les següents infraestructures addicionals:
 • Sistema de doble porta i amb amplada suficient per a que es permeti l'entrada de la maquinària necessària per operar a l'interior de les instal·lacions.
 • Implantació d'una vora exterior perimetral, d'almenys un metre d'amplada i coberta amb material impermeable.
 • Instal·lació d'una xarxa de mallat a les obertures de bandes i careners i ventilació lateral i zenital.
 • Aïllament de les canaletes obertes per a l'aigua i la implantació d'un sistema de no tornada.
 • Aïllament hermètic a les unions amb les finestres.
 • Qualsevol altra innovació o millora que vagi encaminada a l'aïllament del material vegetal davant d'insectes vectors.
 1. Instal·lacions d'equips de tractaments mitjançant termoteràpia en vivers de vinya.

A més, també seran subvencionables les inversions destinades a la protecció del material vegetal de reproducció davant la fauna cinegètica consistents en:

 1. Tancament perimetral: per protegir l'espai mitjançant una barrera física que impedeixi l'entrada a la superfície delimitada de la fauna cinegètica.
 2. Reforç per a tanques ja existents: per augmentar la protecció de l'espai que ja disposa de tancament perimetral, reforçant els trams amb desperfectes o tot el perímetre, i evitar l'entrada de la fauna cinegètica que pugui entrar aixecant o deformant les malles.
 3. Tancat amb pastor elèctric: per protegir l'espai mitjançant un tancament perimetral electrificat que dificulta l'entrada de fauna cinegètica a la superfície delimitada.
 4. Protectors individuals: per protegir l'arbre o arbust de ser rosegat pels conills.

Les inversions subvencionables s'han de realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud d'ajut i sempre iniciades amb anterioritat a l'1 de gener de 2024.

Quantia

La dotació inicial d'aquesta convocatòria és de 2.077.412,25 euros, tot i que es podrà ampliar segons disponibilitats pressupostàries.

La quantia de la subvenció es concedeix d'acord amb la inversió realitzada, i la inversió màxima subvencionable és de 120.000 euros per cada instal·lació. Aquesta quantia pot variar entre el 40 i el 70% de l'import sol·licitat per a la inversió en funció del nombre de beneficiaris i pressupost disponible.

L'import màxim de concessió per inversió a subsidiar és de 84.000 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 20 de juliol i fins al dia 19 de setembre de 2023.

Bases reguladores generals

Bases reguladores línia d'ajuts protecció del material vegetal de reproducció davant la fauna cinegètica

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8961 del 19-07-2023

Contacte

93 304 67 00

emailagoutan@gencat.cat