ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a inversions empresarials d'alt impacte

Entitat ACCIÓ - Agència per a la competitivitat de l'empresa

Programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 19/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

ACCIÓ pot atorgar ajuts per a la realització de projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es considerin d'alt impacte.

Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, d'acord amb les característiques que es descriuen a continuació:

  • Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació.
  • Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixes.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d'establir-lo, que portin a terme projectes com els que es descriuen a la base 4 de l'annex de les bases, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d'elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles.

Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

Quantia

Variable en funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajut i l'import d'ajut màxim (veure punt 5 de les bases).

Pressupost

La quantitat màxima destinada a la línia d'ajuts és de 17.000.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà des de les 09:00 hores del 27 de juliol de 2023 fins a les 14:00 hores del 19 d'octubre de 2023.

Accés al tràmit

Fitxa informativa (document .PDF)

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8966 Data 26.07.2023

Contacte

Sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat

Justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat 

Gestió tècnica: marc.duran@gencat.cat Marc Duran