ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts a projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 29/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha publicat la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts destinats a la realització de projectes d’innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement en la Formació Professional.

L’objectiu de la convocatòria es finançar projecte liderats per centres públics de formació professional coparticipats per empreses i entitats. Els projectes hauran d’assajar noves formules per donar resposta a:

 • L’evolució dels sectors i perfils professionals, formes de gestió i organització empresarial i la millora de la competitivitat de les empreses.
 • Les necessitats de canvi metodològic per a un millor desenvolupament competencial i transició al mercat laboral de l’alumnat del sistema de formació professional.
 • Les necessitats de perfils professionals amb formació STEAM.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la inversió 3 del component 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a la “Innovació i internacionalització de la formació professional”.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiàries d’aquests ajuts les següents entitats:

 • Centres de titularitat pública que imparteixin ofertes formatives del Sistema de Formació Professional.
 • Centres de titularitat privada que mantinguin concert educatiu amb les administracions públiques per impartir formació professional o que estiguin inscrites al Registre de centres autoritzats i rebin fons públics.
 • Empreses, públiques o privades, i organismes públics.
 • Els Centres de Referencia Nacional.

Actuacions subvencionables 

Els projectes subvencionats en el marc d’aquesta convocatòria hauran de comptar amb la participació d’un mínim de dos centres de formació professional de diferents comunitats o ciutats autònomes i un mínim d’una empresa o entitat que facilitarà als centres el suport logístic, tècnic, tecnològic, metodològic o científic i aportarà la seva experiència en una activitat o sector productiu concret.

Els projectes seran liderats per un centre de formació professional. El nombre màxim de participants a cada projecte serà de cinc. Un mateix centre de formació podrà participar en més d’un projecte sempre que cada projecte tingui un objectiu diferent. Per la seva banda una mateixa empresa o entitat també podrà participar en diversos projectes però només podrà rebre finançament d’aquesta convocatòria per a un d’ells.

Els projectes s’hauran d’emmarcar en alguna de les línies temàtiques següents:

 1. Innovació tecnològica, mediambiental, de processos de producció o de prestació de serveis.
 2. Desenvolupament de competències professionals vinculades a la digitalització com, per exemple, les relacionades amb la industria 4.0, el desenvolupament de xarxes de comunicació 5G o l’economia circular.
 3. Promoció de l’equilibri de gènere en l’accés de la dona a les titulacions de formació professional STEAM i a la seva inserció professional.
 4. Creació d’estructures per a la promoció de la competència emprenedora.
 5. Disseny i testatge  de projectes que permetin la innovació metodològica cap a un aprenentatge basat en reptes, amb especial atenció a la incorporació de competències transversals.
 6. Desenvolupament d’ecosistemes d’innovació estables entre els principals agents de cada sector professional garantint la col·laboració i transferència de coneixement entre centres de formació professional, empreses i/o entitats especialitzades en innovació.

Despeses subvencionables

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal, tant personal tècnic com personal de suport i coordinació.
 • Dietes i despeses de desplaçament.
 • Despeses de lloguer de bens immobles.
 • Costos de reparacions, manteniment i conservació.
 • Despeses de material, subministraments i altres.
 • Costos d’amortització.
 • Despeses de l’informe d’auditoria.
 • Costos indirectes, calculats a un tipus fix del 15% sobre els costos directes de personal.

Quantia 

La dotació pressupostaria total d’aquesta línia d’ajuts és de 30.000.020 euros.

La quantia individualitzada de cada ajut es determinarà en funció del pressupost subvencionable de l’actuació. Amb caràcter general la quantia màxima sol·licitada serà de 120.000 euros per projecte. Els centres de formació professional podran sol·licitar com a màxim 50.000 euros i les empreses i entitats un màxim de 20.000 euros.  

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 2 de setembre de 2023 i finalitzarà el dia 29 de setembre de 2023.

Convocatòria (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 209 del 01-09-2023