ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Altres tràmits en paper: línies 2018 i anteriors

En aquest apartat us detallem els passos a seguir en el cas de voler presentar algun dels següents tràmits. La documentació cal registrar-la a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament, si s’escau) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu .

 

Retirada de l’expedient abans de l’òrgan col·legiat o renuncia a una subvenció ja atorgada: presentar un escrit signat pel representant legal de l’empresa especificant el número d’expedient i el nom de l’empresa, i en el cas de renúncies, caldrà indicar si és total o parcial (especificar l’import només en les renúncies parcials). ACCIÓ emetrà resolució corresponent únicament en el cas de renúncia.

Bestreta: presentar un escrit signat pel representant legal de l’empresa especificant el número d’expedient, el nom de l’empresa i l’import de la bestreta que sol·liciten. Si s’escau, i segons estableixin les bases, un cop rebuda la sol·licitud, ACCIÓ es posarà en contacte amb l’empresa per indicar l’import de l’aval i els tràmits a realitzar.

Ampliació del termini de la realització del projecte o de justificació d’un projecte aprovat: presentar un escrit signat pel representant legal de l’empresa adreçat a ACCIÓ especificant el número d’expedient i el nom de l’empresa. S’ha de sol·licitar abans de que finalitzi el termini establert inicialment a la resolució d’atorgament. ACCIÓ emetrà resolució amb els nous terminis, si s’escau.

Modificació sobre el projecte inicial: presentar un escrit signat pel representant legal de l’empresa especificant el número d’expedient i el nom de l’empresa/entitat i les modificacions o canvis sobre l’actuació inicialment subvencionada. Les modificacions s’han de sol·licitar abans de la data de finalització del projecte establerta a la resolució d’atorgament. ACCIÓ valorarà els canvis sol·licitats, i emetrà resolució d’acceptació/denegació dels canvis, si s’escau.

Recurs potestatiu de reposició: presentar el recurs davant el/la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ en el termini d'un mes, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació/notificació, de conformitat amb l'article 46 i l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Justificació: consultar l’apartat Justificació d’ajuts i seguir els passos indicats.

Aportar altre documentació: aportar un escrit signat pel representant legal de l’empresa especificant el número d’expedient, el nom de l’empresa i la documentació que s’adjunta.