ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix
Acreditació d'entitats i empreses TECNIO

Sol·licitar l'acreditació

Sol·licitar l'acreditació 21048 - 21048-Acreditació de centres TECNIO Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria serà des del 2 de gener de 2020 al 30 de desembre de 2022, ambdues dates incloses.

En cas que la documentació superi els 5MB, , un cop s’hagi tramès la sol·licitud, s’obrirà automàticament un espai i es disposarà de 24 hores des de l’hora de registre de l’imprès de sol·licitud genèric per enviar la documentació necessària. En cas que no es presenti aquesta documentació, la sol·licitud es considerarà desistida.

Als efectes de verificar el compliment dels requisits exigits s’haurà d’aportar, juntament amb el formulari de sol·licitud d’acreditació, la documentació general següent:

 • Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al Registre Mercantil. En el cas que aquest document ja hagi estat presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ, no caldrà presentar-lo en aquesta convocatòria sempre que el sol·licitant presenti una declaració responsable en la qual s’especifiqui aquest document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s’hi faci constar que continua essent vigent.
 • Estatuts vigents de l’entitat o documentació equivalent.
 • Memòria segons el model annex disponible a la web http://accio.gencat.cat.
 • Certificat signat pel representant legal de l’entitat sol·licitant donant conformitat a la presentació de la sol·licitud i a les dades i documentació aportades.

Per la verificació dels requisits d’elegibilitat, juntament amb la informació continguda a la memòria mencionada en l’apartat 2.1 d’aquest annex, caldrà aportar:

 • Requisit 1.1.1.b)- Resolució d’atorgament SGR (no aplica als centres CERCA): Aportar, bé la sol·licitud SGR presentada al AGAUR amb el registre d’entrada on hi consti la relació dels membres investigadors del grup o del centre, i si s’escau, document d’altes i baixes, o bé, un certificat emès per l’AGAUR amb la relació dels membres del grup .
 • Requisit 1.1.1.b)- Només pels centres CERCA: Aportar document acreditatiu de tenir la condició de centre CERCA.
 • Requisit 1.1.2.a): En cas que els ingressos d’R+D+i provinguin de projectes objecte d’ajuts públic on hi participi amb empreses catalanes, caldrà presentar una carta de l’empresa o empreses amb qui es col·labora que inclogui el nom del projecte, la convocatòria corresponent a l’ajut públic rebut pel desenvolupament del projecte, la data de sol·licitud de l’ajut en qüestió, i una breu descripció de la col·laboració entre el grup o centre a acreditar i l’empresa o les empreses.
 • Requisit 1.1.2.b): Document acreditatiu del sistema de gestió de qualitat vigent: bé certificat emès per una entitat certificadora o bé documentació equivalent, convenientment signada per la direcció (manual de qualitat, objectius de qualitat en curs, informe de revisió del sistema de gestió de qualitat per la direcció).
 • Requisit 1.1.3.a): Pla de màrqueting vigent.
 • Requisit 1.1.3.b) Curriculums vitae de les persones relacionades amb les activitats de promoció descrites a la memòria de sol·licitud (per exemple, promotor tecnològic).

Per la verificació dels atributs escollits, juntament amb la informació continguda a la memòria mencionada en l’apartat 2.1 d’aquest annex, caldrà aportar, en cas que s’escaigui:

 • Atribut 1.2.1.b) i 1.2.2.b): Document de sol·licitud de les patents prioritàries o dels drets de propietat industrial o intel·lectual a acreditar o títol d’atorgament, en cas que ja estiguin concedides (al menys un per a cada atribut), on es vegi clarament qui és el propietari, qui és l’inventor i la data. En cas que l’inventor no figuri en la relació de personal investigador que consta a la memòria, caldrà presentar un document acreditatiu signat pel representant legal conforme l’inventor era membre del grup o centre a acreditar en el moment de la sol·licitud.
 • Atribut 1.2.1.c): Estatuts o document equivalent d’una de les spin-off creades pel grup o el centre a acreditar, on es vegi clarament la composició accionarial. Contracte de transferència de la tecnologia del grup o centre a acreditar cap a la spin-off. En cas que els membres de l’accionariat no figurin en la relació de personal investigador que consta a la memòria, caldrà presentar un document acreditatiu signat pel representant legal del grup o el centre a acreditar conforme els membres de l’accionariat eren membres del grup o el centre a acreditar en el moment de la constitució de la spin-off.
 • Atribut 1.2.1.d) i 1.2.3.d): Document acreditatiu de pertànyer a almenys dos de les plataformes tecnològiques o similar que es mencionen a la memòria, on es vegi clarament la vigència i els membres (per exemple, conveni de col·laboració, resolució d’atorgament, factura de la quota de participació, etc.).
 • Atribut 1.2.1.e): Conveni o acord de col·laboració entre el grup o el centre a acreditar i al menys un centre tecnològic inscrit en el “Registro de centros tecnológicos”, dels mencionats a la memòria, on es vegi clarament la data.
 •  Atribut 1.2.2.a) i atribut 1.2.3.a): Imprès de sol·licitud de les propostes presentades a convocatòries R+D+i públiques on es vegin clarament les empreses amb qui es participa i la data de sol·licitud de l’ajut. 
 • Atribut 1.2.2.d): Contracte que inclogui al menys una de les patents o drets de propietat industrial o intel·lectual transferits a l’empresa on es vegi clarament la data.
 • Atribut 1.2.3.b): Contracte d’R+D+i amb al menys una empresa client internacional on es vegi clarament la data.
 • Atribut 1.2.3.c): Plec de condicions tècniques del licitador de la compra pública d’innovació (CPI). Documentació tècnica presentada, així com el comprovant de presentació emès per l’entitat licitadora.

   

  En el cas que cap de les anteriors documentacions siguin adients per acreditar la idoneïtat de l’entitat en una categoria concreta de la seva personalitat jurídica o del sector on desenvolupa la seva activitat, ACCIÓ podrà sol·licitar altres documents que permetin acreditar-ho.

   

  L’entitat que presenti la sol·licitud d’acreditació haurà de tenir a disposició d’ACCIÓ la documentació acreditativa de l’acceptació per part del grup o del centre a acreditar i per part de cadascun dels professionals que en formin part en cada moment, del codi deontològic d’ACCIÓ per entitats acreditades.

   

  Sense perjudici de les facultats de seguiment i control previstes a l’article 9 de la Resolució, l’entitat que presenti la sol·licitud d’acreditació resta obligada a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents. Així com també ACCIÓ podrà realitzar un control per mostreig de conformitat amb allò establert a l’article 9.

   

 

Els requisits d’elegibilitat, atributs i documentació acreditativa dels mateixos per a l’acreditació com a desenvolupador de tecnologia TECNIO són els següents:

 

 1. Els requisits d’elegibilitat per a l’acreditació com a desenvolupador de tecnologia TECNIO es divideixen en 3 categories:

Recerca i tecnologia:

a)Ser desenvolupador de tecnologia: S’entén com a desenvolupador de tecnologia aquelles entitats que disposen de les persones i infraestructures necessàries per tenir línies de recerca pròpies i les capacitats tecnològiques susceptibles de ser transferides als al mon empresarial.

b)Tenir almenys el 80% del personal investigador de l’entitat sol·licitant, reconegut com a SGR per l’AGAUR. Els centres de recerca CERCA queden exempts del compliment d’aquest requisit.

Aspectes empresarials:

a)Que la mitjana d’ingressos del grup o centre a acreditar dels darrers tres exercicis o dels tres anys anteriors a la data de la sol.licitud d’acreditació, provinents de contractes d’R+D+i amb empreses diverses i de projectes d’R+D+i finançats mitjançant ajuts provinents de convocatòries autonòmiques, estatals i/o europees, als quals els grup o centre a acreditar participi amb empreses catalanes, sigui com a mínim del 25% sobre els ingressos totals del grup, o bé com a mínim de 120.000€.

b)Disposar d'un sistema de gestió de la qualitat dels serveis que presta el desenvolupador de tecnologia a acreditar TECNIO.

Aspectes comercials:

 1. Disposar d’un pla de màrqueting actualitzat. Aquest pla de màrqueting ha d’incloure com a mínim:
 • Missió i visió.
 • Situació: anàlisi intern, diagnòstic estratègic, posicionament tecnològic davant de competidors i context sòcio-econòmic.
 • Productes i/o serveis.
 • Segmentació de clients actuals i potencials. Descripció del mercat.
 • Objectius a curt (1 any) i llarg termini (3 anys) i principis estratègics.
 • Mapa d’accions que inclogui calendari, equip de treball i pressupost.
 • Vigència del pla de màrqueting i metodologia per a la revisió/actualització del mateix.

    2.Demostrar que el sol·licitant realitza activitats de promoció. S’entén per activitats de promoció:

 • Promoció i acció comercial del grup entre les empreses: elaboració i execució d’un pla d'actuacions en transferència tecnològica, elaboració i execució d’un pla de màrqueting, gestió del web i xarxes socials, visites a empreses, representació en fires, i organització de jornades tècniques, reunions i cursos, entre d'altres.
 • Gestió interna: detecció de coneixements i tecnologies desenvolupades pels diferents investigadors que poden ser transferibles, implantació i gestió d’un sistema de qualitat, gestió de contractes de R+D+i i relació amb clients i gestió de la propietat intel·lectual i industrial generada pel grup, entre d'altres.

3.Els atributs per a l’acreditació com a desenvolupador de tecnologia TECNIO es divideixen en 3 categories:

Tecnologia diferencia a transferir

a)Que la capacitat tecnològica del desenvolupador es situï a l’entorn de les tecnologies estratègiques marcades per la Generalitat de Catalunya, actualment l’Estratègia de Recerca i innovació intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) que es detalla al web catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/.

b)Haver tramitat al menys una sol·licitud de patent prioritària com a propietaris o co-propietaris públics i/o disposar d’almenys d’un altre dret de propietat industrial o intel·lectual (per exemple software, drets de disseny, model d’utilitat, copyrigth, etc.) en els darrers 4 anys a comptar a partir de la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO. S'entén com a patent prioritària la primera sol·licitud d'una patent.

c)Haver creat al menys 1 spin-off en els 4 anys anteriors a la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO, i que aquesta continuï activa a data de la sol·licitud de l’acreditació. Es considera spin-off lligada al sol·licitant aquella empresa de nova creació que te un contracte de llicència de tecnologia o una cessió de tecnologia per part del sol·licitant i en la que, personal investigador del grup o del centre a acreditar participa en el seu capital social.

d)Participar en el moment de la sol·licitud en almenys dos plataformes tecnològiques o similar (xarxes, clústers, comunitats RIS3CAT i KIC entre d’altres).

e)Haver col·laborat en els darrers 4 anys a comptar a partir de la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO, en alguna línia i/o projecte d’R+D amb al menys un centre tecnològic inscrit en el “Registro de Centros Tecnológicos” del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

 

Capacitat de transferència

a)Haver participat conjuntament amb empreses a convocatòries R+D+i públiques en el darrer any a comptar a partir de la data de la sol·licitud d’acreditació TECNIO.

b)Haver participat, bé l’entitat sol·licitant, bé algun del seu personal investigador, en qualitat d’inventor en almenys una patent prioritària o altre dret de propietat industrial o intel·lectual sol·licitat per una empresa client en els darrers 4 anys a comptar a partir de la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO. S'entén com a patent prioritària la primera sol·licitud d'una patent.

c)Tenir acords de col·laboració amb empreses per dur a terme projectes d’R+D+i sense finançament extern (ni públic ni privat) en els 4 anys anteriors a  la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO.

d)Haver transferit al menys una patent o altre dret de propietat industrial o intel·lectual a alguna empresa, amb l’excepció de a les spin-off creades per l’entitat sol·licitant, en els 4 anys anteriors a la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO.

Capacitat internacional

a)Haver participat conjuntament amb empreses a convocatòries públiques europees o internacionals d’R+D+i en el darrer any a comptar a partir de la data de sol·licitud d’acreditació TECNIO.

b)Tenir al menys un contracte d’R+D+i amb empreses/clients internacionals en l’any anterior a la data de sol·licitud d’acreditació TECNIO.

c)Haver participat en un procés de compra pública d’innovació (CPI) en els 4 anys anteriors a la data de sol·licitud de l’acreditació TECNIO.

d)Participar en el moment de la sol·licitud en almenys una plataforma tecnològica internacional o similar en la que hi participin empreses.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.