ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (Startup Capital)

Sol·licitar els ajuts

Sol·licitar els ajuts 21209 - Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia) Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

AVIS: Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal que signeu el formulari principal amb un certificat digital de:

  • Certificat de representació de persona jurídica.

Des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació fins les 14:00 hores del dia 26 de novembre 2020.

Ser una empresa amb ànim de lucre amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el requisits següents:

  • Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil ( o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació d’aquestes bases al DOGC.
  • Que s'hagin constituït, comptat a partir de la data d'inscripció de !'empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajut.
  • Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la deis seus socis fundadors.
  • Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d'empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d'un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
  • Que l'equip fundador de !'empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%).

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.