ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Sol·licitar l'ajut any 2020

Sol·licitar l'ajut any 2020 11025 - Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus Departament d'Empresa i Coneixement
Pendent d'obrir
Obert
Resolt
Tancat
Prorrogat

Aquest tràmit només es pot fer per internet.

Cal que signeu el formulari principal amb un certificat digital de:

  • Certificat de representació de persona jurídica.

Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2020

- Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat, presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada, segons el disposat a la base 3.3 de les bases reguladores.

- En el cas que el resultat de l’autoavaluació financera sigui no apte o bé, que el sol·licitant disposi dels comptes anuals tancats per ser una empresa de nova creació, i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 3.3, caldrà presentar, segons l’excepció a la qual s’aculli, la documentació següent:

a) Un escrit d’una de les empreses del grup (de la qual el sol·licitant en sigui dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no pugui dur-lo a terme.

b)Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a l’exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció.

Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents, que aportin un salt tecnològic (Technology Readiness Levels, TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.

Projectes d'R+D presentats una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

Tots  projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.

Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/ris3cat/

Els projectes d’R+D podran comptar amb la participació d’Entitats cooperadores. Aquestes entitats no seran considerades beneficiàries de l’ajut, però podran participar donant suport  en quelcom que pugui reforçar algun aspecte del projecte o bé que resulti d’interès per a aquesta entitat i pel projecte. Aquestes hauran de tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà.  La participació d’aquestes entitats s’haurà d’acreditar mitjançant una carta signada per aquestes. Les Entitats cooperadores no seran beneficiaris de l’ajut.

El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte.

 

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.