ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Transparència: Economia i finances

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 11.1.a de la LTAIPBG.

2.1.1 Pressupost aprovat

En aquest apartat trobareu el darrer pressupost d’ingressos i despeses (document .PDF) de l’Agència aprovat pel Parlament de Catalunya, detallat per partides pressupostàries.

Si voleu consultar altres documents relacionats amb el pressupost d’ACCIÓ en altres formats, podeu accedir a la pàgina Web del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.

 

2.1.2 Execució del pressupost

En aquest apartat es publiquen les dades d’execució mensual del pressupost de despeses i d’ingressos d’ACCIÓ.

 

2.1.3 Liquidació del pressupost

En aquest apartat es publica el document de liquidació anual d’ingressos i despeses del pressupost amb el detall per partides.

 

2.1.4 El compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

En aquest apartat es publica la informació relativa al compliment global d’aquests objectius referits al sector públic de la Generalitat, els informes emesos al respecte pel Ministeri competent en matèria d’Hisenda i per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

Podeu accedir a aquesta informació mitjançant aquest enllaç a l’apartat d’Anàlisi de les finances públiques del portal Govern Obert.

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 11.1.c de la LTAIPBG.

 1. Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes
  En aquest espai podeu consultar els informes d’auditoria de comptes d’ACCIÓ, que inclouen els comptes anuals aprovats per l’organ de govern de l’entitat.
 2. Informes de fiscalització d’òrgans de control extern
  En aquest espai es publiquen els informes de la Sindicatura de Comptes i, si s’escau, del Tribunal de Comptes que s’hagin emès respecte la fiscalització de l’entitat.

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 11.2 i 13.1 de la LTAIPBG.

2.3.1. Inventari de béns immobles i de béns mobles amb valor especial

 • Inventari de béns immobles
  En aquest apartat es publiquen les dades més rellevants dels béns i drets d’ACCIÓ sobre el patrimoni immobiliari demanial i patrimonial de la seva propietat o respecte dels quals disposa de facultats de gestió i/o administració. Inventari de béns immobles d’ACCIÓ (document .XLSX)
 • Inventari de béns mobles amb valor especial
  ACCIÓ no disposa de béns mobles amb valor especial

 

2.3.2 Gestió del patrimoni

En aquest apartat es publica informació econòmica sobre el patrimoni immobiliari demanial i patrimonial de béns propis adscrits i/o afectats prevista en els estats de despesa o ingressos del pressupost de l’exercici en curs.

 • Béns de domini públic/demanials
  • Arrendaments d’immobles
   ACCIÓ no és titular de cap bé de domini públic
  • Adquisició d’immobles
   Actualment ACCIÓ no té previst adquirir cap tipus de bé immoble
 • Béns patrimonials (document .XLS)

 

2.3.3 Contractació patrimonial

En aquest espai es publica informació sobre la creació i extinció de negocis jurídics subjectes a la legislació de patrimoni, formalitzats durant l’exercici o aquells que es troben en tramitació mitjançant procediments de concurs i subhasta.

Si l’apartat apareix buit significa que ACCIÓ no ha dut a terme ni està tramitant cap negoci jurídic del tipus assenyalat.

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 15.1. a, b, c, d i e i 15.2 de la LTAIPBG.

 

2.4.1. Subvencions i ajuts públics previstos, en curs i atorgats

 

2.4.2. Justificació de subvencions i ajuts concedits

 

2.4.3. Control financer

En el següent enllaç a l’apartat de control financer de les subvencions i ajuts del portal Govern Obert es detalla la informació sobre les actuacions de control incloses en el Pla anual de controls de la Intervenció General, relacionades amb les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya