ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Transparència: Procediments i actuacions jurídiques

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 10 de la LTAIPBG.

En aquest apartat es publiquen les normes sectorials vigents més rellevants que siguin aplicables a ACCIÓ per raó de l’activitat que desenvolupa i/o els serveis que gestiona, així com les directives, instruccions, circulars i acords del Govern i respostes a consultes plantejades que l’afecten directament.

Normativa sobre internacionalització: les lleis, decrets i ordres de la Generalitat de Catalunya i estatals vigents més rellevants aplicables a ACCIÓ a les activitats desenvolupades dins l’àmbit de la internacionalització són els següents:

 

No hi ha directives, instruccions, circulars i/o acords del Govern, ni respostes a consultes formulades que afectin directament ACCIÓ per raó de l’activitat que desenvolupa.

 • Actes amb incidència sobre el domini públic
  En aquest moment no hi ha vigents actes amb incidència sobre el domini públic
 • Actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics
  En aquest moment no hi ha vigents actes amb incidència sobre la gestió dels serveis públics
 • Actes amb interès públic especial
  En aquest moment no hi ha vigents actes amb interès públic especial

En aquest espai podeu consultar els pronunciaments dictats en expedients de revisió d’actes nuls de ple dret i/o anul·lables d’ACCIÓ, incloent tant els derivats d’un procediment de revisió d’ofici com d’una revisió amb ocasió de l’estimació d’un recurs o altres mitjans d’impugnació dels següents actes:

 • Actes administratius: resolucions administratives que posen fi als expedients de revisió d’ofici, actes de tràmit qualificats, acords d’inadmissió a tràmit, etc.
 • Actes judicials: sentències de les diferents instàncies judicials que resolen recursos interposats contra resolucions administratives relatives a expedients de revisió d’actes nuls o anul·lables. Queden fora d’aquest apartat les impugnacions en via administrativa que siguin desestimades

 

En el cas que aquest espai aparegui buit és que en aquests moments no s’ha dictat cap pronunciament administratiu ni cap sentència judicial relatius a expedients de revisió d’actes nuls de ple dret i/o anul·lables.

En aquest espai trobareu les resolucions que tenen una rellevància pública especial en l’àmbit d’ACCIÓ, classificades segons la seva naturalesa: administrativa o judicial. En el cas que les resolucions administratives no siguin encara definitives, sinó que es trobin en tràmit d’informació pública, les trobareu a l’apartat corresponent.

 • Resolucions administratives
  Si aquest apartat apareix buit és que no s’ha dictat cap resolució administrativa per part dels departaments de la Generalitat o dels òrgans executius d’ACCIÓ que afectin directament els usuaris dels serveis i activitats d’aquesta, o la prestació de serveis i activitats d’ACCIÓ, que tinguin rellevància pública
 • Resolucions judicials
  Si aquest apartat apareix buit és que no s’ha dictat cap resolució judicial relativa a l’activitat d’ACCIÓ que afecti directament l’entitat com a part en el procés

Si aquest apartat apareix buit és que no hi ha cap resolució judicial ferma que afecti directament ACCIÓ com a part en el procés en relació a aspectes d’aplicació de la Llei de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern.

En aquest espai es publiquen els dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora, del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, del Consell de Garanties Estatutàries, de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En aquest espai es publiquen les respostes que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i/o aplicació de les normes, emeses pel Gabinet Jurídic de la Generalitat o les assessories jurídiques dels departaments de la Generalitat o d’ACCIÓ que afectin la normativa aplicable a l’Agència; així com la relació de preguntes més freqüents relatives a les normes que regulen els procediments aplicables als serveis i activitats que presta l’Agència.

Si l’apartat apareix buit és que no hi ha cap resposta ni cap pregunta del tipus assenyalat que afecti a l’Agència.