ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Transparència: Organització

En aquest apartat és dona compliment als requeriments de publicitat sobre l'organització d'ACCIÓ.

En aquest apartat trobareu la informació a què fa referència l’article 9.1.a, b, c i k de la LTAIPBG.

 

1.1.1. Descripció de l’organització

ACCIÓ té per objecte executar les polítiques de la Generalitat en els àmbits de la innovació, la transferència tecnològica, la internacionalització, el foment i la captació d’inversions i l’increment de la productivitat de l’empresa. Té per finalitat la promoció i el desenvolupament de l’empresa per mitjà de l’execució de les actuacions i el desplegament dels serveis de suport necessaris per a impulsar la competitivitat del sector empresarial, la seva presència en els mercats internacionals i la seva interrelació en aquests mercats.

Les funcions d’ACCIÓ són:

 • El foment de la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes
 • La creació d’empreses, el foment de l’emprenedoria i la promoció empresarial, en activitats tecnològiques i d’alt valor afegit
 • La transferència de coneixement i la incorporació al sector empresarial dels resultats de la recerca i de les noves tecnologies
 • L’impuls de la capacitat i la demanda innovadora de les empreses per mitjà d’instruments que reforcin el capital, amb suport directe a la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I) i amb l’ús de la compra pública de tecnologia innovadora (CPT)
 • L’impuls de la competitivitat empresarial per mitjà de la incorporació d’instruments de la societat de la informació i de millores organitzatives
 • Afavorir l’optimació de la gestió dels recursos humans i financers de les empreses
 • Rebre i donar resposta, si s’escau, a les recomanacions del Consell Català de l’Empresa en matèria de política de transformació industrial

ACCIÓ és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia, que actua subjecta al dret privat, adscrita al Departament d’Empresa i Treball mitjançant la Secretaria d’Empresa i Competitivitat.

Creada per la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial (DOGC 5417, de 9 de juliol de 2009), està regulada actualment per la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de.2011), modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC 6551, de 30 de gener de 2014 document PDF) i per la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (DOGC 8124, de 30 d’abril de 2020), així com pels seus estatuts, aprovats pel Decret 223/2015, de 6 d’octubre (DOGC 6976, de 15 d’octubre de 2015).

La seva organització i funcionament intern es regulen a més a més pel Reglament d’Organització i règim Intern, aprovat pel consell d’administració d’ACCIÓ el 17 de març de 2016.

 

1.1.2. Organigrama

Podeu accedir a l’organigrama que situa ACCIÓ dins de l’Administració de la Generalitat.

 

1.1.3. Estructura organitzativa interna

 

1.1.4. Òrgans col·legiats

El Consell d'Administració és el principal òrgan de govern de l'Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). Els seus membres són el president o presidenta, el vicepresident o vicepresidenta i 10 vocals.

La seva composició i funcionament es detallen al Decret 223/2015, d'aprovació dels estatuts d’ACCIÓ.

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 9.1.b, f i m, 11.1.b i d i 54 a 57 de la LTAIPBG.

 

1.2.1. Informació identificativa i econòmica

 1. Relació nominal, retribucions, indemnitzacions i dietes
  En el següent quadre trobareu la informació sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes del personal directiu d’ACCIÓ (document .XLSX).
  En el següent enllaç del portal Govern Obert teniu accés a la relació d’alts càrrecs, personal directiu i personal eventual i les seves retribucions.
 2. Currículum (document .PDF)

 

1.2.2. Informació relativa al règim d’incompatibilitats

En aquest apartat podeu accedir a un extracte de la informació relativa a les dades declarades pel personal directiu d’ACCIÓ en els registres d’activitats, béns patrimonials i interessos i de la que figura al document de variacions patrimonials.

Declaracions d’activitats, de béns patrimonials i d’interessos

En aquest espai trobareu la informació a què fan referència els articles 9.1.d, e, g, h i i, 9.2 i 11.1.e de la LTAIPBG i 8.1.g.de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

1.3.1 Ocupació pública

 1. Nombre d’efectius
  En aquest enllaç teniu accés a l'informe anual del Banc de Dades d’Ocupació Pública, sobre el Personal de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic que elabora l’Àrea d’Innovació i d’Anàlisi de l’Ocupació Pública de la Secretaria d’Administració i Funció Pública amb el recompte anual d’efectius.
 2. Relació de llocs de treball
  En aquest espai trobareu la Relació de Llocs de Treball (document .XLSX) d’ACCIÓ.
 3. Retribucions
  En aquest apartat es publiquen les retribucions del personal d’ACCIÓ (document .PDF).
 4. Indemnitzacions
  En aquest apartat trobareu la informació relativa a les quanties legalment previstes en cas d’extinció i/o rescissió dels contractes (document .XLSX) subjectes al règim laboral a ACCIÓ.
 5. Dietes
  D’acord amb els criteris de la Comissió Interdepartamental de Transparència i Govern Obert (CITGO), s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.  Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures financeres fiscals, administratives i del sector públic, no es percep cap tipus de dret d’assistència. Aquesta informació es fa pública d’acord amb l’article 11.1.e de la LTAIPBG.

 

1.3.2. Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

En aquest enllaç trobareu un extracte de la informació relativa a les autoritzacions o reconeixements de compatibilitat d’activitats del personal d’ACCIÓ amb d’altres activitats públiques o privades.

 

1.3.3. Acció i representació sindical

 1. Acords, pactes i convenis en matèria de personal
 2. Representació sindical

 

1.3.4. Processos de selecció i promoció professional

Processos de selecció de personal

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 54 a 57 de la LTAIPBG.

 

1.4.1. Codis de conducta, bones pràctiques, ètics i deontològics

En aquest apartat trobareu el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, així com altres codis de bones pràctiques vigents a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

1.4.2. Agenda de visites i reunions amb grups d’interès, obsequis i invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

Per tal de donar compliment al Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, en aquests enllaços del portal Govern Obert es publica de forma continuada tota la informació referida a l'agenda pública amb grups d'interès, obsequis i invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments del personal directiu d’ACCIÓ:

 

1.4.3. Viatges a l’estranger del personal directiu

En aquest apartat es publica la informació sobre els viatges a l’estranger del personal directiu d’ACCIÓ des del mes de setembre de 2018.

Podeu accedir a la informació clicant a aquest enllaç del portal Govern Obert.

En aquest apartat trobareu la informació a què fan referència els articles 9.1.j, 10.1.e, 12, 59 i 60 de la LTAIPBG.

 

1.5.1. Catàleg de serveis i tràmits

En aquest enllaç podeu accedir als diferents serveis i tràmits d’ACCIÓ.

Podeu consultar mitjançant aquest enllaç els tràmits del Departament d’Empresa i Treball.

 

1.5.2. Cartes de serveis

Una carta de serveis és un document sobre els serveis que presta una unitat, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació, i s’adreça a les persones usuàries i a la ciutadania en general.

Actualment ACCIÓ no disposa d’una carta de serveis.

En aquest enllaç podeu consultar les cartes de serveis d’altres departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya.

 

1.5.3. Catàleg de procediments administratius

En aquest espai podeu consultar els informes elaborats per l’Oficina de Processos i Administració Electrònica (OPAE), relatius als procediments administratius competència dels departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya. Es mostra informació relativa al sentit del silenci, recursos administratius que es poden interposar i disponibilitat de tramitació en format electrònic.

Per consultar els procediments d’ACCIÓ, heu d’accedir des del següent enllaç al Departament d’Empresa i Treball i cercar ACCIÓ en la columna “departament responsable” del document Excel.