ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Espanya aprova un nou impost pels envasos de plàstic no reutilitzables

Alertes de comerç internacional

El Govern espanyol aprova un nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables amb l’objectiu de reduir els residus d’envasos de plàstic no reutilitzables i fomentar-ne el reciclatge. La seva aplicació serà a partir de l'1 de gener de 2023.

Comerç internacional - impost pels envasos de plàstic no reutilitzables

Comerç internacional - impost pels envasos de plàstic no reutilitzables

La Llei de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, (publicada al Boletín Oficial del Estado el 09/04/2022) ha establert un nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables.

És tracta d’un impost de naturalesa indirecta que té com a objectiu el foment de la prevenció, la generació de residus d’envasos de plàstic no reutilitzables i el foment de reciclat de residus plàstics. La data d’aplicació és l’1 de gener de 2023 a tot el territori espanyol (inclosos els territoris forals de Navarra i País Basc).

Quin és l’àmbit d’aplicació d’aquest impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

Aquest impost recau en la utilització d'envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si contenen, protegeixen, manipulen o distribueixen mercaderia. No només afecta als fabricants o distribuïdors d’aquest tipus d’envasos sinó que va dirigit a qualsevol importador o adquirent intracomunitari.

En concret, l’impost afecta a les següents activitats:

 • Importació o adquisició intracomunitària de mercaderies contingudes en envasos de plàstic no reutilitzables.
 • Fabricació, importació o adquisició intracomunitària d’envasos de plàstic no reutilitzables o de productes de plàstic semielaborats.
 • Fabricació, importació o adquisició intracomunitària de productes de plàstic destinats al tancament, comercialització o presentació d’envasos de plàstic no reutilitzable.

A quin tipus d’envasos afecta aquest impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

 • Envasos no reutilitzables que continguin plàstic: tots els articles dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies.
 • Productes plàstics semielaborats destinats a la obtenció dels envasos: preformes, llàmines de termoplàstic... Es considera producte semielaborat al producte intermedi obtingut a partir de matèries primeres que han estat sotmeses a una o vàries operacions de transformació i que requereixen d’una o vàries fases de transformació posteriors per poder ser destinats a la seva funció com envàs.
 • Productes plàstics destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables. Alguns exemples: aplicadors de productes cosmètics com l’aplicador de rímel que forma part del tancament de l’envàs; dispositius de dosificació que formen part del tancament dels envasos de detergents o productes d’higiene com dentífrics o altres productes adhesius o silicones.
 • Quina és l’excepció? Queden exclosos els articles que formen part integrant d’un producte i siguin necessaris per contenir, sustentar o preservar l’esmentat producte durant tota la seva vida útil i que tots els seus elements estiguin destinats a ser utilitzats, consumits o eliminats conjuntament.

Quina és la base imposable i el tipus impositiu sobre aquest impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

La base imposable estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat continguda en els productes (expressada en kilograms).

En el supòsit d’incorporar elements de plàstic a productes que ja hagin tributat, la base imposable estarà constituïda exclusivament per la quantitat de plàstic incorporada en els productes esmentats.

El tipus impositiu és de 0,45€ per kilogram de plàstic no reciclat, contingut en els productes objecte de l’impost.

Quines són les principals obligacions tributàries sobre aquest impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

 • Inscripció en el registre territorial de l’impost de l’oficina gestora per part de fabricants, adquirents intracomunitaris i representats de no establerts.
 • El termini de la inscripció en aquest registre és de 30 dies des de l’entrada en vigor de l’ordre ministerial. La data d’obertura d’aquest termini va ser l’1 de desembre de 2022.
 • Obligacions comptables:
  • Comptabilitat dels productes fabricats en cas de fabricants de productes subjectes a l’impost.
  • Registre d’existències per part de l’adquirent comunitari de productes objecte de l’impost.
 • Repercussió: el fabricant haurà de repercutir als adquirents les quotes de l’impost que es meriten amb la venda o lliurament.
 • Nomenament d’un representant: en cas que el contribuent no estigui establert en territori espanyol.

Es contemplen beneficis fiscals sobre aquest impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables?

Sí, existeixen una sèrie de supòsits de no subjecció, exempció, deducció i devolució de l’impost.

Enllaços d’interès

Nota: Totes les dades tenen finalitat informativa. L'empresa és manté com l'única responsable per l'ús de la informació i els resultats de la mateixa. És obligació de l'empresa verificar la informació abans d'utilitzar-la. ACCIÓ no es fa responsable de cap dany causat per l’ús de la informació.

Vols resoldre dubtes d'aquesta Alerta o de problemàtiques concretes de les teves operacions a l'exterior? Ja pots contactar amb l’Oficina de barreres a la internacionalització, et resoldrem les teves consultes en menys de 48 hores.

Serveis relacionats

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Cap obstacle podrà aturar el teu negoci internacional