ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Els fluxos de capital s'orienten cap a les inversions directes i en cartera

Articles i altres publicacions

Un dels canvis rellevants que ha comportat el procés de liberalització dels moviments de capital i la creixent sofisticació de la globalització ha estat la tendència progressiva a orientar els fluxos de capital cap a les inversions directes (IED) i en cartera, fins assolir avui en dia el 43% del total de les inversions en actius estrangers, en detriment dels préstecs i dipòsits.

Aquest canvi té implicacions importants ja que, en principi, les inversions directes i les compres de paquets accionarials comporten compromisos i vincles més forts i de llarg termini entre els països que els dipòsits i préstecs, que solen ser més volàtils.

Malgrat això, els préstecs i dipòsits segueixen sent importants sobretot entre els països avançats. Pel que fa als països emergents, la principal via d’entrada de capitals està sent a través de les inversions directes i inversions en accions i referent a les sortides de capital, se comença a apreciar el canvi estratègic recent dels governs d’aquests països a orientar-los cap a les inversions directes i en cartera. De fet, aquest procés s’està produint acceleradament: el pes de les IED respecte el total d’inversions a l’estranger s’ha doblat del 6% el 2003 al 12% el 2006. Òbviament, aquest canvi està vinculat al sorgiment dels Sovereign-Wealth Funds com a nous vehicles d’inversió a la recerca d’actius més rendibles i de caire estratègic (accés a mercats o tecnologia) i a l’expansió internacional creixent de les empreses dels països emergents.

Des d’un punt de vista sectorial els serveis, amb una participació superior al 50%, lideren actualment les inversions transfrontereres mundials, especialment els serveis financers, transport i comunicacions, comerç i serveis empresarials.

S’espera que les inversions s’orientin cada cop més cap a sectors de nova generació com els anomenats “Ciències de la Vida” (farmàcia, biotecnologia, salut, etc) i “Tecnologia neta” (relacionat amb el medi ambient i energies renovables) on s’esperen grans oportunitats de negoci. De fet, els fons de capital privat i de capital risc ja estan exercint un paper molt significatiu com a agents inversors en aquests sectors.