ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La nova indústria. Actualització de les dades a partir de la taula 'input-output' de Catalunya

Articles i altres publicacions

Informe que dóna a conèixer l'actualització del càlcul del pes de la nova indústria a l'economia catalana. El concepte nova indústria reflecteix que la indústria i els serveis a la producció han de ser considerats conjuntament atesa la seva interrelació existent.

La nova indústria. Actualització de les dades a partir de la taula 'input-output' de Catalunya

La nova indústria. Actualització de les dades a partir de la taula 'input-output' de Catalunya

Continguts:

El sector industrial constitueix la columna vertebral de l’economia catalana, però no tant pel seu pes econòmic, el qual ha anat disminuint els darrers anys, sinó per les interrelacions que té amb altres sectors que en depenen directament.

Si es considera el perímetre ampliat de la nova indústria –que inclou els serveis interiors que es destinen a consum intermedi de la indústria i la demanda final dels sectors del comerç i del transport de mercaderies–, aquest sector passaria a representar el 50% del VAB català. És a dir, la meitat de l’economia catalana tindria una vinculació directa o indirecta amb el sector industrial. Dit d’una altra manera, 5 de cada 10 euros que genera l’economia catalana es produeixen gràcies a l’activitat industrial.

L’estudi, realitzat per la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, Carme Poveda, calcula la importància real de la nova indústria en l’economia catalana, establint objectius realistes de creixement del sector per a la nova era industrial 4.0.

Conclusions:

  • El discurs sobre la desindustrialització de Catalunya s’ha de matisar. Avui ja no anomenem industrials moltes activitats que formen part dels serveis a la producció però que estan estrictament vinculades a la indústria
  • El sector de serveis a la indústria ha tingut un extraordinari creixement que ha permès compensar, en part, la pèrdua del sector estrictament industrial
  • A Catalunya s’intensifica el procés d’externalització de la indústria cap als serveis que venia produint-se des de fa anys
  • Apareix un fenomen nou que és la substitució de proveïdors d’inputs industrials estrangers per proveïdors industrials ubicats a Catalunya
  • Aquests fenòmens sumats donen com a resultat una nova indústria

Presentacions

Serveis relacionats

Nuclis d'R+D empresarial

L'impuls tecnològic a les grans idees innovadores i sostenibles