Contribueix amb 43.300 milions de dòlars o un 12,1 % al PIB dels EAU