ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Subvencions a projectes d'R+D i nous projectes empresarials del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2021-2023 (bases reguladores)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 05/09/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert.

Finalitat

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), organisme adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat les bases que regulen la concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), i projectes de desenvolupament empresarial. Les actuacions finançades s’emmarquen en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial i en l'Acció Estratègica de Món Digital, Indústria, Espai i Defensa, del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació (2021-2023).

Aquests ajuts s'emmarquen en les inversions 3, 5 i 9 del Component 17 «Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del Sistema Nacional de Ciència, Tecnologia i Innovació» i en la inversió 1 del Component 25 «Spain Audiovisual Hub» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Actuacions subvencionables

 1. Els ajuts regulats en aquesta ordre finançaran les actuacions contemplades en el Programa Estatal per a Catalitzar la Innovació i el Lideratge Empresarial i en l'Acció Estratègica de Món Digital, Indústria, Espai i Defensa del Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d'Innovació 2021-2023.
 2. Els projectes d’R+D podran incloure activitats de recerca industrial i/o desenvolupament experimental.
 3. Els ajuts destinats a nous projectes empresarials finançaran la posada en marxa d'aquests projectes per part de petites empreses innovadores.
 4. Només es podran seleccionar aquelles activitats que compleixin la legislació mediambiental nacional i europea pertinent.

En particular, són objecte d’aquesta ordre els següents programes:

 • «Programa Missions de Ciència i Innovació». Es finançaran projectes d’R+D en cooperació, liderats per empreses que persegueixen una investigació rellevant que proposi solucions a desafiaments transversals i estratègics de la societat espanyola, millorin la base de coneixement i tecnologia en què es recolzen les empreses espanyoles per a competir, alhora que estimulin la cooperació públic-privada.
 • Projectes «Neotec». Es finançaran nous projectes empresarials de petites empreses innovadores que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i en els que l'estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.
 • «Programa Tecnològic Aeronàutic». Es finançaran projectes d'R+D en cooperació liderats per empreses de l'àmbit aeroespacial centrats en les emissions baixes i nul·les.
 • «Programa Projectes d'R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs». Es finançaran projectes d’R+D per al desenvolupament de noves tecnologies d'aplicació als àmbits de la producció audiovisual i del sector dels videojocs, i la transferència i adaptació d'aquests desenvolupaments a altres sectors d'aplicació.

Costos subvencionables

Els ajuts es destinaran a cobrir els costos relacionats amb el desenvolupament i l’execució de les activitats per a les quals hagin estat concedides.

El finançament per als projectes d'R+D es podrà aplicar als costos següents directes d'execució:

 1. Costos de personal.
 2. Costos d'instrumental i material inventariable.
 3. Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
 4. Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
 5. La despesa derivada de l'informe realitzada per un auditor quan es requereixi la seva aportació a la fase de justificació.

El finançament per a nous projectes empresarials es podrà aplicar a totes les despeses destinades a la posada en marxa del projecte. S'hauran de desglossar, almenys, en les categories de despesa següents:

 1. Inversions en equips.
 2. Despeses de personal.
 3. Materials.
 4. Col·laboracions externes/assessoria.
 5. Altres costos: Lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, formació, assegurances i altres despeses derivades, així com despeses de promoció i difusió, i de formació.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris els següents:

 1. Empreses, entenent com a tals totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica, independentment de la forma jurídica i del finançament.
 2. Organismes públics de recerca.
 3. Universitats públiques i els seus instituts universitaris.
 4. Instituts d'investigació sanitària.
 5. Centres Tecnològics d'àmbit estatal i Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal.

També podran tenir la condició de beneficiari les agrupacions de persones jurídiques que puguin portar a terme projectes en cooperació. L’agrupació resultant no tindrà personalitat jurídica, per la qual cosa un dels participants actuarà com a coordinador o representant de la mateixa.

Quantia

El pressupost finançable s'establirà en funció del cost total de la activitat finançada. La quantia individualitzada de cada ajut es determinarà atenent a algun o diversos dels criteris següents:

 1. El cost finançable real de l’actuació.
 2. Els límits d'ajut establerts a la normativa europea que sigui d’aplicació.
 3. Una quantia fixa, determinada a tant alçat a les convocatòries, en funció del tipus d’actuació i de beneficiari.
 4. Les disponibilitats pressupostàries.

Termini

Pendent de publicació de la convocatòria.

Bases reguladores (document .PDF)

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación

Referència legal BOE núm. 103 del 30-04-2022

Contacte

Telèfon: 915 815 500

soportenacional@redpidi.es