ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts per a projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental locals i internacionals que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental (RD)

Passos a seguir:

1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat

2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació.

3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).

Existeix la possibilitat de realitzar pagaments parcial de l’ajut sempre que aquest pagament correspongui a una part del projecte que constitueixi una fita prèviament establerta del projecte i que per si mateixa compleixi amb l’objecte subvencionat. Per tal de poder justificar caldrà presentar una memòria tècnica segons sigui una justificació total o parcial.

4. Consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria. Descarregar i emplenar el check-list per l'auditor.

El beneficiari ha de justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal:

5. Consultar el document "Guia Publicitat FEDER i logotips"

6. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a internet), imprimir i signar l'imprès de justificació.

7. Presentar l'imprès de justificació juntament amb la documentació justificativa per registrar a ACCIÓ (dins del termini establert a la resolució d'atorgament) en format paper, o a qualsevol de les delegacions territorials o per correu administratiu (Consulteu horaris).

Models de documentació

1. Document que englobi tots els treballadors implicats en el projecte, emès per Recursos Humans, on es detalli la categoria laboral i el nombre d'hores treballades a l'any per a cadascun d'aquests treballadors (ANNEX 1).

2. Informes mensuals, signat pel representant legal de l'entitat beneficiària i el/la treballador/a, en el qual consti el nombre total d'hores dedicades al projecte aquell mes i la descripció de les tasques desenvolupades (ANNEX II).

3. Timesheets mensuals en els quals es recullin les hores dedicades tant al projecte subvencionat com a la resta de projectes o tasques que complementin la jornada laboral del treballador/a.

4. Quadre en el qual es desglossi el percentatge d'amortització aplicat per cada un dels béns, la data d'adquisició, el període d'amortització, l'amortització mensual o diària, els mesos o els dies de duració del projecte, el criteri d'imputació en funció del seu ús en el projecte (temps, espai, etc.) i la quantia imputada al projecte subvencionat (ANNEX III).

5. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) ANNEX IV.

6. Emplenar i portar presencialment el formulari d'Indicadors d’Execució, juntament amb tota la documentació justificativa del projecte, i paral·lelament, enviar-lo a la següent adreça justificacio.feder.accio@gencat.cat

 

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 69 60