ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Àsia i l'Àfrica sub-sahariana, assignatures pendents per a l'economia catalana

Articles i altres publicacions

Exceptuant les relacions comercials amb la Xina i l'Índia, malgrat que són reduïdes amb relació a la mida d'aquests països, l'economia catalana té escassa presència a països del sud-est asiàtic amb gran potencial com Indonèsia, Tailàndia, Vietnam o Filipines.

Les empreses catalanes tenen una posició relativament feble al continent asiàtic, que és el mercat més gran de la Base de la Piràmide, amb més de 2.860 milions de persones que compten amb més del 70% dels ingressos totals de la Base de la Piràmide al món.

Filipines

D'una altra banda, l’economia catalana té una presencia testimonial a l’Àfrica sub-sahariana, una de les regions més inhòspites per a les empreses catalanes. Àfrica és el continent amb més proporció de població de la Base de la Piràmide i el segon, després d’Àsia, en nombre de població d'ingressos baixos. Per tant, enfortir la presència del teixit empresarial català en aquest continent és un dels gran reptes de futur.

La percepció de les oportunitats empresarials en sectors que ofereixen accés a béns bàsics és molt elevada. En relació amb les oportunitats sectorials, a més del sector alimentació per la seva obvietat, es percep un elevat grau d’oportunitats a sectors com el de l'energia, els serveis financers, les telecomunicacions, la salut, l'aigua o l'habitatge.

El sector de l’alimentació té clares oportunitats a la Base de la Piràmide, ja que, a més de constituir el principal destí de la despesa en aquest segment, encara hi ha grans mancances de nutrició a l'Amèrica Llatina, l'Àfrica sub-sahariana i l'Àsia oriental. Cal, però, desenvolupar productes que s’adaptin als gustos locals i tinguin complements nutritius. En aquest sentit, també s’obren les portes al sector de la tecnoalimentació, especialment en els processos de transformació i envasat que millorin la seguretat del producte i facilitin la seva distribució. Igualment, les empreses i cooperatives del sector agroalimentari poden transferir el seu know-how i exportar nous productes que millorin les cadenes d’aprovisionament i la rendibilitat del sector agrari minifundista a la Base de la Piràmide.

El sector de l’energia i, en concret, el de les energies renovables, presenta un escenari favorable a la Base de la Piràmide, a causa de les greus mancances en l'accés a energia neta i segura i a la deficiència de les infraestructures energètiques existents. Malgrat que aquest és un sector emergent, Catalunya ja disposa d’un clúster d’energia fotovoltaica amb capacitat per desenvolupar sistemes domèstics solars. A més, la provisió de tecnologies per a l’aprofitament d’altres energies renovables –eòlica, biomassa, hidràulica, etc.– és un complement molt necessari a l'hora de donar solucions a les necessitats energètiques de països en vies de desenvolupament. Tanmateix, la combinació de les energies renovables amb el desenvolupament d’equips elèctrics i electrònics pot derivar en innovacions en dispositius que generin eficiències energètiques i generin beneficis a la Base de la Piràmide en àmbits com la il·luminació o els electrodomèstics de cuina. Per tant, el sector d’equips elèctrics i electrònics també pot explorar possibilitat de desenvolupament en aquests mercats.

Altres sectors consolidats i innovadors a Catalunya tenen també un elevat potencial de creixement a la Base de la Piràmide: el sector financer, especialment a través de l’oferta de microcrèdits i productes d’estalvi i microassegurances; el sector de les TIC, pel creixent grau de penetració d’aquestes tecnologies –especialment la telefonia mòbil–; la indústria química, en especial la vessant de química fina, el sector farmacèutic i la biomedicina pels beneficis que poden aportar en temes de salut; el sector de l’aigua, que pot desenvolupar solucions de purificació i irrigació per afavorir l’accés i ús eficient de l’aigua; o el sector de la construcció, que també té un elevat potencial de creixement en la Base de la Piràmide per les tendències demogràfiques i d’urbanització.

Gràfic. Sectors amb més oportunitats i avantatges a la Base de la Piràmide: opinió dels experts

Sectors amb més oportunitats i avantatges a la Base de la Piràmide

Llegenda: 5=molt potencial; 1=potencial nul Font: Elaboració pròpia.

Serveis relacionats

Pàgines relacionades