ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Pimes, innovació i internacionalització: perspectives per a Catalunya

Articles i altres publicacions

Les noves realitats han incrementat la importància de la competitivitat de les empreses i la necessitat d'ampliar el seu posicionament global. L'activitat exportadora ve condicionada per tota una sèrie d'elements com la productivitat, la capacitat d'innovació, la dimensió empresarial, el capital humà o la pertinença a un grup empresarial, entre d'altres.

Pimes, innovació i internacionalització: perspectives per a Catalunya

Pimes, innovació i internacionalització: perspectives per a Catalunya

El present treball analitza detalladament els factors determinants de l’activitat exportadora per al teixit productiu català en l'àmbit sectorial, incloent tant els diferents sectors de la indústria manufacturera com un conjunt d’activitats de serveis comercialitzables. Alhora, compara els resultats obtinguts per Catalunya amb els existents per d'altres països del nostre entorn. Addicionalment, dibuixa diferents escenaris de millora d’alguns d’aquests elements determinants i realitza simulacions sobre quin seria el seu impacte potencial en l’activitat exportadora de les pimes catalanes.

D'aquesta manera, s'intenta cobrir un buit pel que fa a la informació existent sobre aquest tema per al cas particular de l'economia catalana, alhora que es proporcionen resultats i s'extreuen conclusions que han de permetre la valoració i el disseny de mesures tendents a ampliar la dinàmica exportadora en el teixit empresarial català.