ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Les dones en el sector industrial a Catalunya

Presentacions i altres materials

Aquest estudi, el primer dels Papers de l’Observatori per la Indústria, analitza la presència femenina al sector industrial català, les causes de la seva infrarepresentació i apunta algunes orientacions per corregir la situació.

Les dones en el sector industrial a Catalunya

Els Papers de l’Observatori per la Indústria recullen l’anàlisi, propostes i recomanacions en els seus diferents àmbits fruit del Pacte Nacional d’Indústria. La primera entrega, Les dones en el sector industrial a Catalunya (document .PDF) (Carme Poveda, 2018), s’analitza el paper femení en el sector industrial català per trobar les causes de la seva escassa representació. Alhora, s’indiquen propostes i orientacions per tal d’afavorir un canvi en aquesta situació.

La indústria és el sector que genera una ocupació més estable, qualificada i més ben remunerada. Així doncs, una presència major de les dones faria que també es beneficiessin d’unes condicions laborals més favorables. En aquest sentit, la indústria catalana viurà els propers 10 anys més de 75.000 jubilacions. La cobertura d’aquestes places amb professionals joves i qualificats és una bona oportunitat per incrementar el pes de la dona en el sector industrial.

Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) referida a l’any 2016, tan sols el 28,5 % de l’ocupació en el sector industrial català és femenina. De fet, és un dels àmbits amb menys dones, tan sols per darrere de la construcció i l’agricultura. Al conjunt de l’economia catalana, la situació és més equilibrada (53,1 % home i 46,9 % dones). Sigui com sigui, la presència femenina en la indústria té a Catalunya una representació superior a la mitjana espanyola (24,6 %) i a la de la UE-28 (28,3 %).

"Tan sols el 28,5 % de l’ocupació en el sector industrial català és femenina"

Un segon problema és la bretxa salarial existent en el sector industrial; superior a la mitjana del conjunt de l’economia catalana. Segons l’Enquesta anual d’estructura salarial 2015 (l’última disponible), el sou per hora en la indústria és de 15,23 euros de mitjana per a les dones i de 18,42 euros per als homes. Per tant, les dones guanyen un 17,3 % menys que els homes en el sector industrial català; una taxa superior al 15,3 % del global de l’economia del país.

Els obstacles

D’entre les diverses causes que expliquen aquesta situació no s’hi pot incloure el nivell d’estudis atès que les dones gaudeixen, en termes generals, d’un nivell educatiu superior al dels homes. El que sí que s’apunta com un obstacle és l’orientació de les dones cap a carreres socials i d’humanitats en un sector que cada cop requereix més formació professional tècnica específica o bé formació universitària STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Si es té en compte que la tecnologia i la digitalització seran la principal font de creació d’ocupació en els propers anys a la indústria; si la tendència de matriculacions no canvia la presència femenina en la indústria difícilment millorarà.

Alhora, hi ha un evident sostre de vidre exemplificat per la subocupació femenina en el sector industrial. Moltes dones amb estudis superiors realitzen tasques administratives. A més a més, també estan infrarepresentades en els càrrecs directius.

"Les dones guanyen un 17,3 % menys que els homes en el sector industrial català"

Un altre aspecte a valorar és la mobilitat. L’habitual ubicació dels establiments industrials en polígons fora dels nuclis urbans dificulta la conciliació familiar en un rol que encara assumeix majoritàriament la dona. Mentre el percentatge de dones que treballen el sector industrial dins el seu municipi és superior al dels homes; la tendència s’inverteix clarament quan anar a treballar implica desplaçar-se a un altre municipi.

Les propostes

D’entre les diverses mesures que proposa l’estudi, destaca la necessitat d’incentivar la presència femenina en la formació tècnica i tecnològica, tant en la formació professional com a la universitària. Alhora, l’estudi reivindica canviar la percepció que la societat té de la indústria per fer-la més atractiva especialment a les noies joves. La majoria d’indústries actuals han abandonat el tòpic de la contaminació, la brutícia i les feines pesades per unes tasques molt tecnificades que poden realitzar indistintament homes i dones.

Promoure i promocionar el talent femení, així com afavorir la seva arribada a posicions directives i de responsabilitat, també s’entreveu com una necessitat per revertir la situació actual.

Llegeix l’estudi complet Les dones en el sector industrial a Catalunya (document .PDF).