ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Comunitats RIS3CAT. Ajuts per a projectes de coordinació i per a projectes col·laboratius de recerca, desenvolupament i innovació (COM i COMRDI)

Passos a seguir

 1. Veure el manual d’instruccions pel desenvolupament i justificació del projecte subvencionat.
 2. Descarregar, instal·lar i emplenar l'aplicació de justificació.
 3. Descarregar, emplenar i adjuntar la memòria tècnica a l'apartat corresponent dins de l'aplicació de justificació (en format pdf i amb un màxim de 15MB).
 4. Consultar el document d'abast de l'informe d'auditoria. Descarregar i emplenar el check-list per l'auditor.
  El beneficiari haurà de justificar la realització de l’actuació subvencionada mitjançant la presentació d’un informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercitant al Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En el cas en que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, l’informe d’auditoria haurà d’estar realitzat pel mateix auditor, mentre que si el beneficiari no està obligat a auditar els seus comptes anuals, la designació de l’auditor la realitzarà el beneficiari. Per tal de poder realitzar aquest informe d'auditoria, cal:
 5. Obtenir el codi d'ACCIÓ (cal estar connectats a Internet), signar l'imprès de justificació electrònicament i desar-lo.
 6. Descarregar i emplenar, els models de l’apartat documentació. Si s’escau, signar electrònicament per la persona amb poders per representar a l’empresa.
 7. Preparar tota la documentació necessària, per cada empresa participant, per tal de poder acreditar la justificació tal i com estableix la resolució d’atorgament i les bases reguladores de l’ajut (imprès de justificació, declaracions, informe auditoria, document de RRHH, timesheets, informe de col·laboracions externes, tres ofertes...) en format digital. Un cop preparada la documentació, comprimir en un o diversos arxius *. ZIP (la documentació s’ha de presentar en un arxiu zip o rar per cada empresa participant i d’un pes màxim de 100MB)
 8. Descarregar, emplenar i signar digitalment per la persona amb poders per representar l’empresa sol·licitant, el formulari de justificació genèric.
  En el cas que l’entitat beneficiària sigui una empresa, el formulari de justificació genèric es podrà descarregar a través del canal empresa.
  En el cas que l'entitat beneficiària sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya , el formulari de justificació genèric es podrà descarregar a través de l'extranet de les administracions catalanes www.eacat.catDocumentació a presentar

 1. Adscripció del personal al projecte subvencionat.
 2. Document que englobi tots els treballadors implicats en el projecte, emès per Recursos Humans, on es detalli la categoria laboral i el nombre d'hores treballades a l'any per a cadascun d'aquests treballadors.
 3. Timesheets mensuals en els quals es recullin les hores dedicades tant al projecte subvencionat com a la resta de projectes o tasques que complementin la jornada laboral del treballador/a.
 4. Quadre en el qual es desglossi el percentatge d'amortització aplicat per cada un dels béns, la data d'adquisició, el període d'amortització, l'amortització mensual o diària, els mesos o els dies de duració del projecte, el criteri d'imputació en funció del seu ús en el projecte (temps, espai, etc.) i la quantia imputada al projecte subvencionat.
 5. Declaració del responsable legal de l’empresa conforme per a les diverses despeses que formen part de la justificació no existeix vinculació entre proveïdor i beneficiari segons la definició del reglament de la llei de subvencions (apartat 2 de l’article 68 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)
 6. Declaració de no comercialització del prototip.

Per a qualsevol dubte sobre les justificacions dels ajuts a la innovació el telèfon d’atenció per a les tramitacions és el 93 567 49 33